Pionjärerna

Kapitel 1

Om det här med mobiltelefoni.
Kan det verkligen vara något för framtiden?

En vacker höstdag i Köpenhamn 1977, vid porten till det danska televerket, stötte de på varandra för första gången, Tony Hagström, ny generaldirektör för Televerket i Sverige, och Pekka Tar­janne, ny generaldirektör för post- och televerket i Finland. Båda var 40 år gamla, Pekka hade tillträtt sin tjänst en månad före Tony. De tog varandra i hand och hälsade hjärtligt, medvetna om att de säkert skulle ha mycket att göra med varandra under lång tid framåt.

Inom kort satt Tony och Pekka i avspänt samspråk med tre andra herrar, generaldirektörer även de. Deras värd Poul Hansen företrädde för­stås det danska televerket, medan Per Øvregard och Jon Skulason företrädde de norska och isländska televerken.

De fem skulle snart komma att skriva historia, men det visste de inte då. Det skulle de inse först några år in på nästa årtionde, då inbjudningar bör­jade komma från hela världen för att de skulle berätta de nordiska televerkens succéhistoria.

Den här dagen var de fem general­direktörerna inställda på diskussioner och förhandlingar i flera stora och kom­plicerade frågor. Ekonomisk depression rådde i spåren av oljekrisen, med dra­matiska nedläggningar av varven och med kris också inom stål- och bilindu­strin. Både Sverige och Finland hade redan devalverat två gånger under året.

En av mötets stora frågor gällde sats­ningen på ett nordiskt datanät, DATEX. En annan fråga var satellitsamarbetet,

där de nordiska länderna redan upp­rätthöll två gemensamma mark­stationer. Den politiskt brännande frågan nu var Nordsat, den satellit som skulle förmedla TV-program mellan de nordiska länderna.

Ännu en diskussionspunkt gällde NMT, Nordisk Mobiltelefon, det gemensamma nordiska system för mobiltelefoni som hade förberetts i flera år, men som fortfarande var långt från ett förverkligande.

Ingen kunde tänka sig att mobil­telefonin skulle utvecklas till någon stor affär. Men den grupp av unga ingen­jörer som ägnade sig åt saken var duktiga och entusiastiska, och i ett generaldirektörsperspektiv var det viktigt att det i organisationen fanns medarbetare som fick tänka framåt och ta ut svängarna lite.

En svårighet med NMT var att det inte fanns något att jämföra med. Ingenstans i världen fanns en så avancerad mobiltelefoni som den som NMT-teknikerna ville bygga.

Tony och Pekka var i varje fall inte rädda för att fatta beslut. Båda var också väl förfarna i politiska miljöer och de konster som där behövdes. Tony var doktor i nationalekonomi och hade blivit känd som beslutför (’hårdför’ enligt sina kritiker) statssekreterare i industri­departementet. Några tekniska insikter av betydelse hade han dock inte.

Pekka kunde däremot teknikfrågorna väl. Han var professor i teoretisk fysik och hade under tre år även varit trafik-

minister, med ansvar för telefrågorna. Det politiska spelet deltog han i som partiledare för de finska liberalerna.

Under en stund vid detta möte gavs bakgrunden till NMT-projektet. Det gick tillbaka på ett beslut på den nord­iska telekonferens som hade ägt rum i Kabelvåg i juni 1969. Det första projekt­mötet för NMT, med utvalda tekniker från alla de nordiska televerken, hade sedan hållits i Televerkets lokaler i Farsta den 14–15 januari 1970.

Vid telekonferensen 1975 hade NMT antagits som gemensam framtida nord­isk mobiltelefonstandard. Målet var att NMT skulle kunna tas i bruk 1981.

Vid Köpenhamnsmötet 1977 lyftes en fråga fram speciellt: vilken växel skulle användas i NMT? Det var hög tid för de nordiska televerken att gå ut med offertförfrågningar gällande bas­stationer och växlar. Specifikationerna behövde med nödvändighet vara nord­iskt samordnade.

Generaldirektörerna noterade att NMT-gruppen hade sin åsikt klar: det var AXE man ville ha. Denna växel, som precis stod inför sin lansering för den fasta telefonin, var den överlägset bästa när det gällde att hantera de krav som ställdes av NMT.

Vad var AXE?

Vad var AXE då?

Också AXE-projektet gick tillbaka till ett möte 1969. Både LM Ericsson och Televerket var vid sextiotalets slut i färd med att utveckla datorstyrda växlar. Men för båda gick arbetet långsam-

Allt började i Kabelvåg

Den 24–27 juni 1969 samlades de ledande tjänstemännen i de nordiska televerken till den trettiofjärde nordiska telekonferensen i i Vågans folkhögskola i Kabelvåg, Lofoten. Nio deltagare var från Sverige, sju från Norge, sex vardera från Finland och Danmark och två från Island. Utomhus lyste solen praktfullt dygnet runt, en värmebölja av tropiskt slag rådde.

När dagordningens sista punkt, § 27 ”Eventuellt”, kom upp bad det svenska Televerkets radiochef Carl-Gösta Åsdal om ordet. Han föreslog att de nordiska teleförvaltningarna skulle överväga gemensamma mobiltelefonlösningar. Ur protokollet:

”Från svensk sida upplystes att man nu skall börja arbetet med utveckling av nästa generation bilradio (mobiltelefon). Detta är ett långsiktigt arbete som knappast kan vara färdigt före slutet av 1970-talet. Då det skulle erbjuda stora fördelar om man kunde nå fram till en likartad offentlig landmobil tjänst i Norden, anses det värdefullt att man överlägger mellan länderna för att undersöka möjligheten av att komma fram till gemensamma systemlösningar.”

Det var ett djärvt förslag. I slutet av sextiotalet ansågs radiotelefoni över gränserna på många håll fortfarande som ett hot mot rikets säkerhet. Att ta med sig en radiosändare över gränsen krävde särskilt tillstånd och beviljades individuellt för varje användare.

Konferensens beslut blev emellertid just det som Åsdal ville. En särskild nordisk arbetsgrupp skulle utses. Som vägledning gavs att gruppen snarast möjligt skulle undersöka förutsättningarna för standardisering av signalsystem för selektivanrop i existerande offentliga (manuella) mobiltelefontjänster. Sverige förklarade sig villigt att kalla till ett första möte med gruppen.

Från arbetsgruppens första dag var den inställd på ett gemensamt system med fri trafik över gränserna, säger den senare NMT-ordföranden Thomas Haug.

Otto Benjaminsen är numera den enda på orten som kan berätta närmare om mötet i Kabelvåg. Han hade som ung teletekniker i uppdrag att dra telefonledningar till varje rum i internatet, där de nordiska konferensdeltagarna logerade. Generaldirektörerna för de fem nordiska televerken bodde på hotell i det närbelägna Svolvær.

Otto Benjaminsen utanför Vågans folkhögskola (i dag Lofotens folk­högskola). I bakgrunden huvud­byggnaden med konferens­salen, till höger internatet.

Den nordiska konferensen refererades i det norska televerkets tidning.

Carl-Gösta Åsdal.

Från en AXE-demonstration.

mare än planerat och kostnaderna sköt i höjden.

Tiden höll på att rinna ut. ”Hela världen talade om den kommande elektroniken. Det blev i det närmaste panik på LM Ericsson. Man visste inte hur långt konkurrenterna kommit och man hade ingen någon konkurrenskraftig lösning i sikte”, beskrevs saken senare av Bertil Bjurel, Tony Hagströms företrädare som generaldirektör.

Hos Bjurel växte tanken fram att Televerket och LM Ericsson skulle utveckla växeln gemensamt. Den 2 september 1969 åkte Bjurel tillsammans med den dåvarande Ericssonchefen Björn Lundvall till Marcus Wallenbergs kontor. Wallenberg var styrelseordförande för LM Ericsson och bjöd nu på lunch. Bjurel berättar:

”Redan vid förrätten förklarade

AXE

Växeln AXE utvecklades av företaget Ellemtel Utveck­lings AB, som var likaägt av Televerket och LM Ericsson. Efter fyra års utvecklings­arbete 1970–1974 ’frystes’ arbetet med modifikatio­nerna för att den första AXE-stationen skulle kunna iordningsställas till Erics­sons hundraårsjubileum 1976. Den installerades i Televerkets station i Söder­tälje. Bilderna hänför alla till utvecklingsarbetet med AXE.

Wallenberg att han väl kände vårt ärende. Han anmodade Lundvall att presentera de fördelar och nackdelar, som han ansåg det innebar att bilda ett utvecklingsbolag gemensamt med staten. Det blev därefter min tur. Jag var ju i inget avseende beroende av Wallenberg och behövde ej vara så diplomatisk.

Efter våra framställningar samman­fattade Wallenberg ’Det är fullt klart att fördelarna av ett gemensamt utvecklings­bolag långt överstiger nackdelarna. Vi bildar ett gemensamt bolag.’ Han gav för sin del klartecken för bolagsbildning och bad mig snarast utverka godkännande från regeringen – något som jag med glädje framgångsrikt gjorde.”

I maj 1970 grundades Ellemtel Utveck­lings AB som ett bolag samägt till lika delar av Ericsson och Televerket. För att göra en lång historia kort skapades inom Ellemtel den växel som fick benäm­ningen AXE, en av de största succéerna någonsin i telekomvärlden.

Grundidén för AXE byggde på modu­ler som kunde läggas till och dras ifrån utan att de övriga modulerna påverka­des. Växeln skulle därför kunna byggas i olika storlekar och anpassas efter behoven. Den skulle vara hanterings­vänlig i alla led: enkel att tillverka, enkel att installera, enkel att dokumentera, enkel att underhålla. Den skulle också kunna ersätta elektro­mekanik med elektronik, utan att systemstrukturen ändrades.

Huvudarbetet med AXE genomfördes under fyra år, 1972–1976, utan ett enda

LM Ericssons och Televerkets avtal om att grunda bolaget Ellemtel undertecknas i april 1970 av från vänster Bertil Bjurel, Marcus Wallenberg och Björn Lundvall.

chefsbyte; man fick vara i fred. Över hälften av dem som vid starten anställ­des på Ellemtel kom från Televerket. Precis vid den tid när Tony och Pekka träffades i Köpenhamn höll man på och installerade den första AXE-växeln för kommersiellt bruk. Det skedde i Åbo.

AXE ansågs överdimensionerad

Frågan om NMT:s växel kom att uppta Tony Hagström och Pekka Tarjanne under över ett år. Frågan väckte starka känslor, även om saken inte noterades utanför den nordiska kretsen av teleingenjörer. Varför skulle omvärlden bry sig om telefonväxlar?

Ändå blev detta en ödesfråga för mobiltelefonin. NMT-folket krävde som sagt AXE. Det var den enda växel med tillräckligt med ’intelligens’ för att klara

de krav som ställdes av de avancerade funktionerna i NMT. Men den enda tillverkare som fanns, LM Ericsson, vägrade leverera.

Enligt folket på Ericsson var AXE överdimensionerad för en så perifer sak som mobiltelefoni. Det var onödig lyx. AXE hade skapats för stor trafikbelast­ning inom den fasta telefonin.

Som framgått var AXE resultatet av ett samarbete mellan Televerket och LM Ericsson. I princip skulle Televerket ha kunnat tillverka AXE i de egna fabrikerna. Men i avtalet om Ellemtel föreskrevs att alla AXE-affärer utanför Sverige skulle göras av LM Ericsson. Därför var de nordiska grannländerna tvungna att vända sig till Ericsson.

Jämfört med Ericsson hade de japanska leverantörerna en markant annan attityd. ”De brukade säga så här: Berätta hur ni vill ha det, så gör vi på det sättet”, säger Thomas Haug, NMT-gruppens dåvarande sekreterare.

Motvilligt Ericsson

”NEC och Mitsubishi föreslog elektro­niska växlar i enlighet med vår specifi­kation. Vi hade en jättediskussion med Ericssonfolket. Jag förklarade att japanerna erbjöd det vi frågade efter och att Ericsson inte kunde komma i fråga som leverantör om man inte följde specifikationen”, säger Östen Mäkitalo, då­varande utvecklingschef på Tele­verket Radio.

Frågan avgjordes vid ett möte mellan de nordiska televerkens general­direk­törer ”där vi alla – Danmark, Norge,

Ericssons VD Björn Svedberg och Televerkets generaldirektör Tony Hagström signerar affär för NMT.

Finland och Sverige – var överens om att försöka lägga upphandlingen på de nordiska industrierna”, säger Tony Hagström.

”Det var först när jag hotade att lägga den svenska beställningen hos japanerna, som LM Ericsson vände. Jag var ny som generaldirektör och på Ericsson var man kanske inte van vid ett så fränt språk från Televerkets ledning. Allt meningsutbyte var verbalt, det finns inget skriftligt om detta.”

LM Ericssons helomvändning skedde alltså under galgen. Televerken i Sverige, Norge och Danmark gjorde nu omedelbart sina beställningar av AXE hos Ericsson, hösten 1978. Från Finland lät beställningen vänta på sig till

början av 1979. Anledningen var att man redan hade beställt sina NMT-växlar från NEC.

Det finländska televerket lyckades i slutändan lirka sig ur beställningen hos NEC. När en ny kostnadspost admi­nist­ra­tiva anpassningskostnader (hallinnol­liset sovituskustannukset) lades till i den ekonomiska kalkylen, befanns AXE bli ett billigare alternativ än NEC.

”Vi insåg att det skulle ha skapat stora problem för Finlands position i det nordiska samarbetet, om vi hade valt en annan lösning”, säger Matti Makkonen, teleingenjör från norra Finland som anställdes av det finländska televerket 1975 och arbetade med NMT-frågorna i många år.

De tidigare general­direktörerna Tony Hagström och Pekka Tarjanne hemma hos den senare i Helsingfors i november 2009. Pekka Tarjanne avled i februari 2010.

Läs nästa kapitel om NMT:s fjorton ’budord’ och om hur de blir en stomme för hela världens mobiltelefoni.