Pionjärerna

Kapitel 5

Om hur NMT-succén ger en enorm respekt. Men vem
ska ta ledningen när mobiltelefon blir europeisk?

Som framgått kom det europeiska GSM-projektet i gång 1982, kort efter NMT:s kommersiella lansering. De tolv åren av arbete med NMT hade gett nordborna ett stort försprång. Många av de frågor som man under sjuttiotalet hade identifierat och löst i det nordiska samarbetet blev nu aktuella igen på europeisk basis.

Det var från nordisk synpunkt också ovärderligt att GSM-gruppen fick en ordförande, Thomas Haug, som ju även hade lett NMT-gruppen. Det gav inte bara ett informationsövertag. Under den långa serien av nordiska kontakter hade det utvecklats en möteskultur och en samförståndspraxis som Haug tog med sig och hade stor nytta av när det gällde att manövrera i knepiga lägen.

”Det fanns många situationer där vi i GSM-processen stod inför nya frågor, men där vi från nordisk sida kunde begära ordet och beskriva hur vi hade löst motsvarande problem i det nordiska samarbetet”, säger Thomas Haug.

Thomas Haugs första drag som GSM-gruppens ordförande var att kalla några representanter för televerken i Norden och Holland till två informella överläggningar i Köpenhamn och Stockholm sommaren och hösten 1982.

”Vi konstaterade att telekommuni­kationen nästan överallt i Europa ännu var underställd statliga monopol och strikt reglerad. De europeiska mobil­telefonsystemen var inkompatibla i nästan alla avseenden och verkade inom olika frekvensband. Många länder upprätthöll fortfarande förbud mot att

En strid ström av konferensinbjudningar riktades till NMT-folket för att de skulle berätta sin framgångshistoria. Claes Tådne, som upprättade de första affärsplanerna för NMT, och Bo Magnusson på middag efter konferens i London 1984 med Arlene Harris, gift med Martin Cooper och framgångsrik affärskvinna i den amerikanska mobiltelefonvärlden.

ta radiosändare över landsgränserna”, säger Thomas Haug.

Första GSM-mötet med Europa

GSM-gruppens första officiella möte, i december 1982, ägde rum på Televerket i Farsta.

Trettioen representanter från elva europeiska länder var närvarande. Thomas Haug: ”Det var en brokig skara, men det viktiga var att den stora majoriteten delade uppfattningen att det skulle vara meningslöst att försöka ’harmonisera’ de befintliga systemen

i Europa. I stället borde vi skapa något nytt.”

En mer praktisk fråga att lösa gällde valet av arbetsspråk. I NMT-arbetet hade man inte behövt tolkar, medan engelska var det gängse teknikspråket utanför Norden. Inom CEPT skulle enligt reglementet däremot tre språk användas: franska, tyska och engelska. Frågan återkom några gånger. Ingen av medlemmarna i GSM-gruppen före­språkade tolkning, men utifrån ställdes krav att gruppen skulle följa regelverket.

”Jag informerades som ordförande om

Thomas Beijer, sekreterare i GSM-gruppen, och Thomas Haug, ordförande för GSM-gruppen, vid möte i Berlin 1985. De är prydligt iförda Televerket Radios slipsar.

om att de tyska och franska represen­tanterna inte hade mandat att acceptera en permanent förändring i CEPT:s arbetsrutiner. Vi löste problemet så att jag avslutade varje möte med frågan

om någon i gruppen önskade tolk­ning vid nästa möte. Det var det aldrig någon som gjorde. På det sättet kunde vi besluta om undantag för ett möte i gången”, säger Thomas Haug.

En annan sak att hantera var att arbetet inom CEPT skulle baseras på konsensus. Det gick alltså aldrig att rösta fram beslut. ”Det var inte det snabbaste sättet att nå resultat, men å andra sidan

kunde man vara nästan säker på att det som blev beslutat även blev förverk­ligat.”

Mobiltelefoni blir storpolitik

Året 1983 blev mobiltelefonifrågorna storpolitik. Frankrikes president François Mitterrand och Tysklands förbundskansler Helmut Kohl inledde då ett långsiktigt samarbete med det uttalade syftet att fördjupa samarbetet inom EG. Bland annat etablerade de ett gemensamt fransktyskt närings- och finansråd och gick i bräschen för ska­pandet av den inre marknaden och den europeiska unionen, via det som senare blev 1992 års Maastrichtfördrag.

Både Frankrike och Tyskland såg det som brådskande att få i gång mer storskaliga mobiltelefonsystem. Ett första samarbetsförsök inleddes i juli 1983. Målet blev ett gemensamt analogt system i 900 MHz-bandet som skulle kunna vara operativt i femton år i båda länderna och om möjligt också i övriga Europa.

Efter ett år gav tyskarna och frans­männen upp detta försök och beslöt byta spår till GSM. Sommaren 1985 undertecknade de ett nytt samarbets­avtal. Nu handlade det bland annat om stora subventioner till fyra utvecklings­projekt inom digital radioteknik, två hos franska företag och två hos tyska.

Följande steg var att bredda sam­arbetet, först genom ett avtal med Italien (juni 1985), sedan med Stor­britannien (april 1986). För GSM-arbetet var detta fyrpartssamarbete positivt.

Bäst utan politiker

Det fungerar bäst när teknikerna får göra sitt jobb utan att politikerna detaljstyr, säger Thomas Haug. Frågan aktualiserades bland annat då en objuden gäst dök upp på GSM-möte nummer 7 i Oslo i februari 1985. ”Det var dansken Jørgen Richter, som representerade EG. Vi var i gruppen väl medvetna om att EG såg med stort missnöje på att standardiseringen i CEPT-grupperna tog så lång tid. Man menade att vi i GSM måste göra om vår plan helt och hållet och att en kraftig injektion av pengar skulle kunna snabba upp verksamheten.

Jag hade diskuterat detta med ett antal företrädare för CEPT, och vi var överens om att till varje pris försöka hålla EG på armlängds avstånd. Vid Oslomötet kastade Richter fram lockbetet att EG ville bekosta vårt sekretariat, en ’permanent kärna’, och hålla den med lokaler och annat i Bryssel. Jag vet inte hur väl detta var förankrat högre upp i EG-hierarkin, men det var full enighet i GSM om att det här var något som CEPT-förvaltningarna skulle klara av själva.

Vi månade oss alltså om att på ett hövligt sätt avböja erbjudandet. Vi insåg nog alla att EG:s övergripande syfte – ett fritt utbyte av varor och tjänster – låg i linje med vårt eget uppdrag. Men vi visste också att om vi lät kontrollen glida oss ur händerna, så skulle vi få en besvärlig tillvaro.

EG:s vilja att lägga sig i detaljer visade sig också i form av några förslag som påstods på ett enkelt sätt lösa problemen med att skapa ett europeiskt mobiltelefonsystem. Tyvärr var förslagen helt värdelösa. De tog inga hänsyn till faktiska svårigheter som vi hade arbetat med i flera år. Bland annat var det en väldigt klar tendens i deras papper att lösningarna skulle bygga på ISDN [Integrated Services Digital Network, en standard för digital telefoni som kunde byggas på koppartrådarna i det analoga telefonnätet]. Det rådde nästan hysteri om ISDN i vissa kretsar på åttiotalet.

Det ska dock erkännas att EG kunde göra verklig nytta. Det viktigaste var frekvensdirektivet, som uteslöt användning av ’vårt’ frekvensband för annat än GSM. Detta var resultatet av skicklig diplomati av min danske kollega Marius Jacobsen. Han etablerade ett gott förhållande till Jørgen Richter och hjälpte denne att övertyga sina chefer i EG om nödvändigheten av ett sådant direktiv”, säger Thomas Haug.

”Viktigast var sannolikt att det i handling påskyndade enandet av Europa”, säger Thomas Haug.

Philippe Dupuis, ordförande i den franska delegationen i GSM-arbetet, nämner värdet av det diskussionsforum som skapades för de fyra stora euro­peiska länderna. ”Det gav möjlighet att i förväg koordinera frågor som skulle tas upp i GSM-gruppen. Så hade ju de nordiska länderna gjort från början, och det hade definitivt haft en positiv effekt på arbetet.”

I väntan på ett kommande digitalt system togs automatiska analoga system av olika slag i bruk 1985 både i Stor­britannien (TACS, en ’kusin’ till ameri­kanska AMPS), Frankrike (Radiocom 2000), Tyskland (C-Netz) och Italien (TACS och RTMS). Någon roaming fanns inte mellan dessa nät, och en mobil konstruerad för det ena nätet kunde inte användas i ett annat.

Stockholm eller Paris?
En övning i konsensus

Med det utökade fransktyskitaliensk­brittiska stödet växte volymen i GSM-arbetet. I februari 1985 presenterades ett förslag att ett särskilt GSM-sekre­tariat skulle inrättas, ”den permanenta kärnan”, med bemanning av heltids­anställda experter. Frankrike erbjöd sig att bli värdland.

Meningen var att den permanenta kärnan skulle styras av GSM-gruppen utan otillbörliga influenser från värd­landet, men enligt den ömsesidiga misstänksamhetens lag, som Tele-

Philippe Dupuis.

verkets Thomas Beijer kommenterar saken, fanns det de som misstrodde andra länders ärliga uppsåt.

”Sverige föreslog att den permanenta kärnan skulle placeras i Stockholm. Närmare bestämt i Televerkets lokaler, där man enligt den svenska kampanjen skulle få tillgång till Televerkets erfa­renhet, resurser och kompetens. Dess­utom gjordes reklam för närheten till en betydelsefull svensk mobiltelefoni­industri som också skulle stötta arbetet. Det var ett veritabelt självmål och en bril­jant sammanfattning av vad GSM inte skulle vara”, säger Thomas Beijer.

I stället erbjöd sig nu danskarna att ge plats för GSM-sekretariatet i Köpen­hamn. En dragkamp uppkom, där det fransktyskitalienskbrittiska komplexet ställde sig bakom Paris, medan de nordiska länderna höll på Köpenhamn.

Kampen fördes i form av otaliga telefonsamtal under sex månader. Stor­britannien erbjöd en ”koordinator” för sekretariatsarbetet, Tyskland sekunde­rade med en ställföreträdande koordi­nator. Till sist blev det omröstning om saken, varvid Parisalternativet segrade.

”Jag tror att alla efteråt tyckte att det blev en bra lösning. Det var ju ett stort

GSM-folket på besök i Bishops House i London 1984. Östen Mäkitalo i mitten, vänster om honom mot kameran i tur och ordning Gunnar Fremin, Stein Hansen och Mats Nilsson.

deltagande från en mängd länder, och det var överenskommet, inofficiellt, att koordinatorn i kärnan inte skulle vara fransman. Personligen anser jag att det gick väldigt bra”, säger Thomas Haug.

”Marius Jacobsen, som ledde den danska delegationen, tog mig efteråt i hand och tackade för en god match. Jag tror att den här processen mer än något gav oss en övning i hur man skapar konsensus, en konst som ännu behövde utvecklas betydligt inom GSM-gruppen”, berättar Philippe Dupuis.

Handburet eller inte?

En mycket central fråga blev små­ning­om hur liten en GSM-telefon skulle

kunna bli. Frånsett Motorolas pionjär­apparater för den amerikanska analoga standarden AMPS fanns ännu i mitten av åttiotalet ingen europeisk mobil­telefon som ens tillnärmelsevis kunde beskrivas som handburen.

Det var givet att en digital handtelefon skulle vara långt svårare att konstruera än en analog variant. Sam­tidigt fanns en opinion utanför Norden att mobil­tele­foner inte skulle få bäras omkring hur som helst. Till exempel varnades för att frekvensanvändningen skulle störas om mobiltelefoner använ­des på hög höjd.

Egentligen var frågan om mobilens storlek i det här skedet viktig framför allt för nordborna, säger Thomas Beijer.

GSM-folket spred sina möten mellan de deltagande länderna. Ovan utfärd i Helsingfors skärgård med m/s J.L. Runeberg. På vänsterbilden den brittiska delegaten Bernard Mallinder.

”Norden hade hunnit bli en relativt väl­utvecklad mobiltelefonmarknad. GSM skulle bli tvunget att konkurrera ut sin föregångare NMT. Med vad då? Det var redan en utmaning att försöka hitta marknadsfördelarna med GSM, frånsett det utökade roamingområdet, men värdet av detta som säljargument var helt oprövat.”

Om handportabla telefoner skulle kunna introduceras för NMT men inte för GSM, skulle loppet därför vara kört för GSM i Norden. ”Fransmännen och tyskarna hade inte det problemet. GSM skulle oavsett storleken på telefonerna ändå bli vinnare på dessa marknader.”

Östen Mäkitalo hörde också i denna fråga till optimisterna. ”1985 kom jag till ett möte i Berlin direkt från ett studie­besök i Japan. Jag hade bekantat sig med de japanska rönen i fråga om miniatyrisering av teknikprodukterna och redovisade en prognos som sade att

50 procent av mobiltelefonerna skulle vara handburna vid sekelskiftet 2000. Den allmänna kommentaren var att detta var rena fantasier.”

Oro för konkurrenter

Som nämnts växte succén för NMT på hemmaplan från månad till månad med ständiga överbelastningar av nätet. Behovet av att bygga ut kapaciteten var snart kroniskt.

De två huvudalternativen var att försöka få mer kapacitet ur 450-syste­met och att bygga ett NMT-nät också i 900 MHz-bandet. I den frågan blev det strid internt i Televerket. Teknikerna ville invänta GSM, marknadsfolket ville ha NMT 900. Tillverkarna förklarade att det inte med rimliga insatser gick att bygga en dualbandtelefon som kunde använ­das i båda frekvensbanden.

Till detta kom oro för vad Jan Sten­beck skulle företa sig – och i så fall

Besök vid Berlinmuren. I mitten den tyske GSM-profilen Klaus Spindler.

kanske med Ericsson som stödtrupp. Bakgrunden till oron fanns delvis i Stor­britannien. De två mobiloperatö­rerna där, Cellnet (med British Telecom som huvudägare) och Vodafone, inledde 1985 kommersiell verksamhet med standarden TACS.

Bo Magnusson: ”Millicom var delägare i Vodafone, och Millicoms starke man hette Jan Stenbeck. Hans skötebarn i Sverige var Comvik, som var tekniskt underlägset NMT i alla avseenden. Men eftersom vi var mycket medvetna om kopplingen mellan Comvik, Stenbeck, Millicom, Vodafone och Ericsson fanns det en stor rädsla att Comvik skulle ansöka om frekvenser i 900 MHz-bandet och inleda TACS-trafik i Sverige. Vi beskrev det i vår krets som ett briljant drag som väsentligt skulle ha kunnat ändra utvecklingen för NMT”, säger Bo Magnusson.

Från Ericssons sida gjordes även flera

Matti Makkonen talar i NMT-telefon från Oslos flygplats Fornebu. För att förstärka antenneffekten tar han hjälp av det metalliska underlaget.

försök att få AMPS antagen som en svensk radiostandard. Bengt G. Mölle­ryd berättar att Ericssons radiochef Åke Lundqvist förgäves försökte övertala sina vänner inom Televerket att välja ”någon av de redan utvecklade stan­darderna”, det vill säga AMPS, för att ge de svenska kunderna tillgång till ”en betydligt större mobiltelefonmarknad”.

Också i Finland vädrade Tele Finlands konkurrenter morgonluft. Vintern 1984/1985 kontaktades Tele Finland av Helsingfors telefonförening, det största av de privata lokala telebolagen, som ”i samarbete” ville bygga det kommande NMT900-nätet i egen regi inom sitt eget område. Tele Finland motsatte sig bestämt, men sade sig inte ha någon invändning om Helsingfors telefon­förening för en begränsad kundkrets byggde ett eget radionät kopplat till

föreningens fasta nät.

En hård kamp fördes sedan där Helsingfors telefonförening flera gånger ansökte om frekvenser för egen NMT900-trafik, med aktivt stöd av de tilltänkta leverantörerna Ericsson och Mobira. Telefonföreningen övervägde även att bygga ett TACS-nät. Efter att trafikministeriet hade meddelat ett slutligt nej till Helsingfors föreningens NMT-planer beslöt telefonföreningen till slut att satsa på ett eget nät, AutoNet, som öppnades 1989.

Fel fokus

”När teknikerna skulle ut och möta Televerkets kunder, ville de alltid tala om det som skulle lanseras i framtiden. Jag fick säga till på skarpen att när ni är ute i Tele­verkets ärenden, ska ni tala om vad vi erbjuder just nu!”

(Tony Hagström)