Pionjärerna

Kapitel 15

Om hur Telecom Finland blir branschens stora
pionjär och förbereder sig för börsen.

Nittiotalets senare hälft blev en passionerad period för Telecom Finland, och anledningen var mobil­telefonin. Finland tog världsledningen vad gällde mobiltelefonpenetration. Nokia passerade Ericsson i fråga om storlek 1998 och fick ställning som världens största mobiltelefontillverkare. Telecom Finland med sina långvariga och nära förbindelser till Nokia hade en given del i bolagets framgång och denna smittade av sig.

Bland annat kom Telecom Finland att få ett rykte som den stora pionjären för mobila telekomtjänster.

”Klimatet på bolaget var att alla var ivriga att göra något som världen inte hade sett tidigare”, säger Pekka Vennamo. De centrala plattformarna för utvecklingsarbetet i Sonera fick namnen Plaza (Internettjänster), Zed (service­helheter för trådlösa terminaler), Smarttrust (specialiserat på dataskydd och informationsadministration) och Juxto (utveckling av tillämpningar för trådlösa terminaler). Senare skulle Sonera bland annat bli först med WAP-tjänster i telefonen.

”Världen var full av operatörer som inte själva kunde utveckla de tjänster som de behövde. Zed stod ungefär för det som vi i en intern slogan först kallade ’Sonera Inside’ [anspelar på ’Intel Inside’]. Vi skulle utveckla servicepaket som vi skulle sälja via alla operatörer. Både vi och omvärlden såg en jätte­potential i detta”, säger Vennamo.

En tjänst som snabbt bredde ut sig i Finland var textmeddelandet. ”Vi för-

vånades ofta över att vi aldrig fick svar när vi skickade SMS (Short Message Service) till exempel till våra kolleger i Sverige. Så småningom för­stod vi att de helt enkelt inte var vana vid SMS, utan att de hellre skickade mejl via e-posten”, säger Aimo Eloholma.

Tre finska ingenjörer + öl + pizzeria +Köpenhamn = SMS?

En vitt spridd skröna bäddade dessutom för en föreställning om att Finland var textmeddelandets hemland. Enligt denna skulle alltsammans ha börjat med att tre finska ingenjörer uppfann textmeddelandet över några öl på en pizzeria i Köpenhamn en sommarkväll 1982.

De tre var Matti Makkonen och hans kolleger på Tele Finland, Juhani Tapiola och Seppo Tiainen. De skulle delta i

ett FMK-möte (Framtida mobila kommunikationer, som ju hade utsetts av de nordiska televerken för att undersöka möjligheterna för ett digitalt mobilsystem) och satt kvällen innan och förberedde sig. ”Det vi frågade oss var vilka praktiska tillämpningar som skulle kunna vara intressanta i ett digitalt system”, säger Matti Makkonen.

En utgångspunkt för dem var det system för telefonsökning som vid den här tiden var populärt. På en liten display kunde mottagaren se det telefon­nummer som sökte kontakt, men i princip kunde också text visas på mot­tagaren. Men det enda sättet att sända en text var att först ringa operatören och be denna skicka meddelandet med hjälp av operatörens utrustning.

”Vi diskuterade textmeddelandets väg från mobiltelefonen genom telefon­sökningssystemet. Juhani hade tagit med sig en kalkylator, som kunde programmeras. Vi var klara över att nummertangenterna också skulle kunna användas för bokstäver. Det slog oss att vägen över telefonsökningen var onödig, den var bara en omväg. Inget borde hindra att själva mobiltelefonen tog emot textmeddelanden.”

De tre började uppspelta lista olika användningsmöjligheter för text­meddelanden. De såg att sådana skulle kunna skickas och tas emot utan att det störde omgivningen, och att man skulle kunna läsa och besvara meddelandena när det passade en själv. De hittade på ett finskt ord för innovationen: tekstinäpellin (ung. ”textknäppare”).

Så här långt bekräftas historien av alla tre. Men vad som sedan hände med idén kan inte längre följas.

SMS utvecklades inom GSM-arbetet

Klart är att den tjänst SMS som i dag används i stor skala över hela världen utvecklades inom GSM-arbetet. Matti Makkonen deltog i några av GSM-gruppens tidiga möten 1982 och 1983, men inte efter det.

Det som kan verifieras är GSM-gruppen presenterade två grundidéer för textmeddelanden. De nordiska representanterna föreslog ett system för meddelandehantering baserat på det så kallade X.400-protokollet, ett adress­format för e-post. De fransktyska representanterna föreslog ett system baserat på användning av signalerings­kanalen i mobilsystemet.

Det senare förslaget hade sitt ur­sprung i det fransktyska samarbets­projekt 1983–1984 som ledde fram till det utvidgade fransktyska engagemanget i GSM-arbetet. Det fransktyska konceptet processades sedan vidare i GSM-organisationen och fick sin tekniska specifikation i en liten arbetsgrupp från och med 1987. Arbetsgruppens förste ordförande, norrmannen Finn Trosby: ”Det finns ingen individ eller något företag som kan hävda sig vara ’far’ eller ’skapare av’ någon tjänst eller viktigare funktion framtagen inom det utveck­lings­arbete som gjordes inom GSM. GSM-projektet var ett multi­nationellt samarbete när det är som bäst.”

Frågan om vem som ’uppfann’ SMS-tjänsten har länge engagerat telekom­världen. I Finland menade Helsingin Sanomat i en artikel att upphovsmännen skulle vara Matti Makkonen och hans kamrater. Så är dock inte fallet. Det felaktiga påståendet föranledde 2009 några av GSM-gruppens medlemmar från åttiotalet att gräva fram detaljerna i gamla dokument. Finn Trosby, bilden till vänster, ordförande i den ursprungliga arbetsgrupp som tog fram SMS-specifikationerna, säger att ursprunget till SMS finns i ett fransktyskt koncept och att utvecklingsarbetet skedde kollektivt. Till höger den bok, Short Message Service, redigerad av Friedhelm Hillebrand, som blev resultatet av utforskningarna.

Matti Makkonen har i olika sammanhang kallats ’textmeddelandets far’, men frånsäger sig detta epitet: ”SMS-funktionen är resultat av ett brett och öppet internationellt samarbete och GSM-dokumenten visar att det bygger på det fransktyska förslaget”, säger han.

Börsnotering förbereds

Att Telecom Finland skulle börsnoteras var politiskt överenskommet redan i början av 1995, men beslutet i riks-

dagen drog ut till november 1997. Den 1 juli 1998 skedde den formella föränd­ringen: den tidigare post- och tele­koncernen delades i två bolag, varvid Telecom Finland bytte namn till Sonera.

Börsnoteringen, som i detta skede gällde börsen i Helsingfors, föregicks hösten 1998 av ett stort antal möten med analytiker och investerare. Framför allt sågs intresset i USA som en värde­mätare. Sonera hade nu tagit steget också till denna enorma mark-

Poor man’s data

Frågan om textmeddelandets ursprung är ett favoritämne i radio­historien, säger Thomas Beijer, som som svensk representant deltog i det internationella standardiserings­arbetet i många år. Det fanns till exempel ett embryo för text­meddelanden redan i de tidiga NMT-specifikationerna, ”en förberedelse för en enkel datatjänst av SMS-typ, skämtsamt kallat poor man’s data”, enligt Beijer. Thomas Haug berättar att det i specifikationsarbetet med NMT 450 också fanns tankar ”om att koppla en faxapparat till en mobil, vilket ansågs vara en praktisk metod till exempel för journalister ute i fält som behövde kommunicera med redaktionen”.

Thomas Beijer: ”Det har genom tiderna funnits hundratals idéer om hur man kan sända textmeddelanden över radio. Till exempel maritim telex (MARITEX), INMARSAT med mera. Jag tror att man kan säga att för varje nytt radiosystem som upp­funnits har det dykt upp en mer eller mindre produktiv diskussion om hur man kan använda systemet för textöverföring. Min slutsats är att ’konceptuppfinningen’ är nära hundra år gammal. Den verkliga utmaningen består i att driva koncepten från koncept till en tekniskt och kommersiellt fungerande realisering.”

Genom vältajmade investeringar i den amerikanska GSM-operatören Voicestream nådde Sonera ett ägande på 7,9 procent. Det visade sig bli en mycket god affär.

nad, åter med Aimo Olkkonen som dörröppnare. Bland annat hade Olkkonen lärt känna John Stanton, som varit närmaste kollega till mobiltelefon­legenden Craig McCaw och nu var VD för Voicestream, landets största GSM-operatör. Efter vältajmade investeringar nådde Sonera ett ägande i Voicestream på 7,9 procent.

Under roadshowen i USA mötte Soneras två team omkring 200 investe­rare på två veckor. I den grupp som Vennamo ledde var hitraten 100 procent – alla ville alltså teckna aktier. I den andra gruppen, ledd av Aulis Salin, var hitraten 98 procent.

Pekka Vennamo ger i sin bok bland annat den här ögonblicksbilden:

”De flesta finländska skolungdomar har mobiltelefon. När jag berättar att de skickar textmeddelanden till varandra på lektionerna och att lärarna därför samlar upp telefonerna före proven, får jag i allmänhet skeptiska kommen­tarer. När vi berättar att man i Finland kan betala för den Coke man

Craig McCaw.

köper i automaten eller för biltvätten med mobiltelefonen och att kostnaden kommer på telefonräkningen, tilltar förvåningen. En kalifornisk investerare blir så exalterad av exemplet med biltvätten att han springer i väg för att hämta kollegerna. Vi hör hur han ropar i korridoren: ’Hej, kom hit och lyssna på de här tokiga finnarna. De tvättar bilen med mobiltelefonen!”

En sak som Soneras representanter om och om igen fick upprepa inför investerarna var att finska staten meddelat att den så snabbt som möjligt skulle minska sitt ägande så att andelen hamnade under 50 procent. ”Detta framfördes av ministeriets representant vid varje möte. I USA var det här av­görande, utan denna försäkran skulle investerarna på grund av regelverket

John W Stanton.

inte ha kunnat teckna aktier”, säger Pekka Vennamo.

”En annan viktig fråga i USA var om också ledningen avsåg att teckna aktier i bolaget. Vårt svar var ja. Det var viktigt att vi visade att vi litade på bolaget. Projektet beskrev också det planerade bonussystemet.”

Intresset översteg
alla prognoser

Intresset för att köpa aktier i Sonera översteg även de vildaste prognoserna. Aktierna övertecknas aderton gånger hos den finska allmänheten, tio­faldigt hos institutionerna i Finland och Norden och trettiofaldigt i USA.

Börspremiären den 11 november 1998 motsågs med uppskruvade förväntningar. Finska staten sålde i

denna första omgång ut 22 procent av aktierna. En lång diskussion hade förts om hur aktierna skulle prissättas. Inte för högt, så att ingen skulle vilja köpa aktier i nästa utförsäljningsomgång, men inte för lågt, för att köparna inte skulle göra oskäliga vinster genom värde­stegring. Priset sattes slutligen till 45 mark, motsvarande 7,60 euro per aktie.

Under första dagen på börsen befanns aktien stiga från 45 till 63 mark, en ökning med 40 procent.

En miss av en bank kom nu att få stora konsekvenser. En bankchef på Meritabankens företagskontor i Helsingfors hade fått i uppdrag att sköta alla formaliteter kring de aktieköp som gjordes av Vennamo och ett dussintal övriga personer i bolagsledningen. Det bankchefen glömde var att registrera i värdepappersregistret att Pekka Vennamo sålde en del av aktierna vidare till övriga familjemedlemmar.

Saken blev ödesdiger för Pekka Vennamo. Inom kort meddelade svarta rubriker att Vennamo hade smugit med sina aktieaffärer. Eftersom aktiekursen hade stigit så snabbt hade Vennamo alltså på bara några veckor tjänat stora pengar. Den 4 januari 1999 kom beskedet att Vennamo fått sparken. Något olagligt hade han inte gjort. Knappt två veckor senare avgick också trafikministern Matti Aura.

Försummelsen var en bagatell. Att Pekka Vennamo fick sluta var helt och hållet en politisk affär. Riksdagsval förestod i mars, och att det såg ut att bli en het valfråga att vissa männis-

kor kunde berika sig när statliga bolag såldes ut. Genom att ge Vennamo sparken ansåg man sig uttrycka god moral och visa handlingskraft.

Till ny VD efter Vennamo utsågs veteranen, vice VD:n Aulis Salin, med två år kvar till pensionen. Salins efterträdare ansågs redan vara klar, Kaj-Erik Relander, anställd som finanschef av Salin 1994.

Politiker fungerar inte

”Politiker som ägare fungerar ingenstans. Det är så mycket som görs annorlunda i politiken än i affärsvärlden. Som företagsledare måste man arbeta för att det som är starkt kan leva och utvecklas, medan det som är svagt måste bort. Som politiker måste man hjälpa de svaga. Jag ser ingen lösning på den konflikten. Politikerna kan vara ägare så länge verksamheten är ett monopol, men inte när det är fråga om företag som konkurrerar.”

(Pekka Vennamo)