Pionjärerna

Kapitel 11

Om hur de ryska ingenjörstrupperna kopplar
bort all telefontrafik. Utom NMT-länken.

De tre baltiska länderna är relativt olika varandra, och det enda gemen­samma språk ländernas företrädare hade i nittiotalets början var i regel ryska. Hösten 1990 lades vid några gemensamma möten ändå en betydel­sefull grund för den kommande teleut­vecklingen i alla de baltiska länderna.

Startskottet var ett möte i Tallinn den 22 oktober 1990, då representanter för de tre baltiska kommunikationsminis­terierna och de svenska och finländ­ska televerken träffades för konkreta diskussioner. Det MoU som Estland hade ingått med Sverige och Finland togs som modell också av Lettland. De baltiska länderna var eniga om att de ville ha NMT enligt den nordiska stan­darden.

Litauens representant visste berätta att kommunika­tionsministeriet i hans land redan hade hunnit ingå ett letter of intent om mobiltelefoni med Comvik. Slutsatsen nu var att detta avtal inte skulle fullföljas och att Litauen skulle byta till samma modell som Estland och Lettland.

I maj 1991 signerade STI, Telecom Finland och den lettiske kommunika­tionsministern Peteris Videnieks ett avtal om ett lettiskt NMT-nät. Ett bolag Latvijas Mobilais Telefons, LMT, skulle grundas med 51 procent lettiskt och 49 procent svenskfinskt ägande. Följande månad kunde NMT redan användas inofficiellt i Rigaområdet efter att några begagnade basradiostationer från Tele­verket hade installerats och en länk hade öppnats till Finland.

Betydelsen av denna förbindelse ut i världen visades snart också här. Vid det ryska kuppförsöket i augusti var ryska ingenjörstrupper snabbt på plats vid Rigas TV-torn och kopplade sakkunnigt bort all telefontrafik mellan Riga och omvärlden. Utom en förbindelse, näm­ligen NMT-länken till Finland.

”Senare återkom soldaterna och bröt också NMT-förbindelsen, men denna kom att ligga nere bara kortvarigt. Så fort det var klart att kuppen hade miss­lyckats återkom ingenjörstrupperna och återställde förbindelserna till det skick de haft. Den obesvarade frågan är om trupperna lämnade NMT-förbindelsen i fred avsiktligt”, berättar Bo Magnusson.

LMT kom i gång som reguljär opera­tör i slutet av december 1991. De yttre faciliteterna var anspråkslösa. LMT:s första kontor inrättades i en nedlagd barnträdgård, där värmen sällan fung­erade. Bo Magnusson, ordförande för LMT under många år, minns hur han huttrande höll möten i lokalerna fullt påpälsad.

Som VD för LMT värvades Juris Binde, chefdesigner från VEF, välkänd jättelik statlig elektrofabrik, som under decennier hade tillverkat allt från flygplan till spionkameror för hela den sovjetiska marknaden.

Monopol som inte höll

I samband med ett av de tidiga LMT-mötena bjöds Christer Nykopp till den lettiske kommunikationsministern. Denne ville ha synpunkter på vad man kunde göra för att förbättra det fasta

Rigas TV-torn härbärgerade liksom TV-tornet i Tallinn en NMT-station och var ett givet objekt för de ryska truppernas intresse.

nätet i landet. Borde Lettland till exem­pel satsa på ett monopol eller inte? Nykopp: ”Då svarade jag, mot mina principer, att man skulle behålla mono­polet.”

I fråga om det lettiska fasta nätet uppstod samma typ av krock mellan Televerket och Tele Finland som i Estland.

Inledningsvis övertygade STI:s VD Viesturs Vucins, som hade lettiska föräldrar och talade lettiska, regeringen om att Televerket var rätt samarbetspart för att modernisera och bygga ut

Mobiltelefonerna har gjort sitt inträde i Riga. Till höger Ilkka Jäntti, chef för Ericssons representations­kontor i staden, till vänster hans assistent Ginta Joste.

Lettlands fastnät. I september 1992 manifesterades kopplingen till Sve­rige genom att Carl XVI Gustaf i Riga invigde landets första digitala växel för internationella kommunikationer.

Vid ett internationellt telekommöte i Rom tog Viesturs Vucins sedan ut Nykopp på gatan och frågade om fin­ländarnas intresse för att medverka i det lettiska bolaget. Nykopps svar var negativt, men när han hemma rappor­terade om saken förklarade Vennamo att Finland skulle delta. Vucins erbjöd Finland 15 av de 49 ägarprocent som fanns att dela på. Vennamo krävde att få hälften.

Huvudentrén till VEF, den enorma elektrofabriken i Riga.

Innan saken hann få ett avgörande dök Ivars Bars upp. Bars var affärsjurist från Kalifornien, men hade lettiska föräldrar och argumenterade nu framgångsrikt för den lettiska regeringen att en anbuds­tävling var den bästa metoden.

De tidigare bolagsplanerna åkte i papperskorgen och en tävling utlystes. En av de förutsättningar som formulerades var att vinnaren skulle garanteras monopol i tjugo år.

Två konsortier formerade sig: Telia tillsammans med Deutsche Telekom och Cable & Wireless tillsammans med Bell South.

Sedan drog sig Bell South ur, vilket

fick Cable & Wireless att vända sig till Tele Finland. Christer Nykopp åkte till London, träffade James Hatt på Cable & Wireless och accepterade förslaget att delta i konsortiet i en minoritets­position 30/70. Nykopp framförde dock en betänklighet: Tjugoårsmonopolet skulle inte komma att hålla.

Situationen var här alltså att Tele­ver­ket och Tele Finland stod mot varandra. I december 1993 förklarades Cable & Wireless och Tele Finland som segrare och blev delägare med 49 procent i det i övrigt statliga Lattelekom. En väsentlig del av överenskommelsen var att de utländska ägarna skulle ha manage-

Juris Binde, mångårig VD för det lettiska mobiltelefonbolaget LMT, möter sin tidigare styrelseordförande Bo Magnusson våren 2010.

mentansvaret i bolaget i tio år.

Året 1998 skulle senare bli en vändpunkt. Cable & Wireless drog sig ur och sålde sitt ägande till sin finländska partner. Samma år beslöt Lettland ansöka om medlemskap i WTO. Ett villkor för medlemskap var att landet avskaffade alla monopol, vilket även blev den lettiska regeringens beslut.

Christer Nykopp: ”Det stred mot det avtal som gällde för Lattelekom. Vi var lovade monopol av den lettiska staten, men det togs ifrån oss. Vi hade rätt att få kompensation eller ökat ägande, och det tvingades oss att gå till skiljedom­stol. Det ledde till den egendomliga

situationen att vi fick sköta firman sam­tidigt som vi processade mot huvud­ägarna.”

Telefonkatalog dörröppnare
till Ryssland

Finlands speciella relationer till Sovjet inkluderade ett omfattande bilateralt handelsutbyte. Bland annat för Nokia var detta en guldgruva. När ryssarna i december 1990 sade upp alla bilaterala handelsavtal med Finland blev det där­för en chock. Marknaden försvann över en natt. Nokia fick hyra de största lager­utrymmen som gick att hitta i östra Fin­land för de olevererade produkterna.

Tele Finlands egna aktiviteter österut började omkring 1988. ”Jag deltog då i ett besök hos kommunikationsministeriet i Moskva och träffade bland annat chefen för utrikesavdelningen Peter Kurakov. Han trodde att de lokala telecheferna skulle kunna vara intresserade av att träffa oss i syfte att utveckla den internationella trafiken. Vi anställde då en ryskkunnig person, Tapio Ukkonen, som fick i uppdrag att åka till Leningrad och tala med folk”, berättar Christer Nykopp.

Den största dörröppnaren uppstod dock som resultat av ett besök som en av Tele Finlands fackklubbar gjorde i Leningrad. Från rysk sida kom man på svarsbesök, och som en del av program­met berättade divisionschefen Leena Suhonen om Tele Finlands verksamhet. Bland det som intresserade mest var värdarnas telefonkataloger och tjänsten för nummerupplysning.

Betydelsen
av vänorter

Det har haft sin betydelse i telekom­historien att Åbo och Leningrad, senare St Petersburg, varit vänorter. Redan i slutet av åttiotalet togs de kontakter som ledde till att lokaltidningen i Åbo, Turun Sanomat, började trycka telefonkataloger för Ryssland. Även Vladimir Putin, under nittiotalet vice borg­mästare i St Petersburg, var en ofta sedd gäst i Åbo. Som minne av ett besök åkte Putin en gång hem med knäckt nyckelben. Han hade deltagit i den traditionella fotbollsmatchen mellan de två städernas representanter och tacklats så kraftfullt att olyckan skedde. Tacklingen utdelades av John Vikström, vid denna tid Finlands ärkebiskop. – Bilden tagen när Vladimir Putin hälsar gäster från Åbo välkomna i St Petersburg.

Den gamla finländska staden Viborg, numera rysk, var under några år kopplad till det finländska NMT-nätet.

”Något sådant fanns inte i Sovjet. En av gästerna var Nikolai Pevtsov, chef för den interurbana telefontrafiken i Lenin­grad. Han bad att få komma på ett nytt besök ett par veckor senare för att lära sig mer”, berättar Leena Suhonen.

Hon ringde Esa Honka, VD för Turun Sanomat, som tryckte telefonkatalo­gerna, och frågade om han var beredd att ta emot en rysk gäst på ett studie­besök. Det var han, och det ledde små­ningom till täta kontakter, samföretag och betydande affärer, som bland annat omfattade tryckning av telefonkataloger både till St Petersburg och andra delar av Ryssland.

Även Tele Finland grundade ett sam­företag, Lenfinkom, med Leningrads bolag för den interurbana trafiken.

Lenfinkom erbjöd bland annat direkta utlandskanaler och korttelefoner på de stora hotellen.

Ett annat samföretag, Infocom, grun­dades i Moskva tillsammans med Mosk­vas vetenskapsakademi och stadens lokala telefonbolag. Syftet var också här att upprätta förbindelser till omvärlden.

Projektet föranledde ett antal besök hos USA:s ambassad i Moskva. Den teknik som användes omfattades av det teknikembargo som USA fortfarande upprätthöll mot Sovjetunionen. Kravet från amerikanerna var att den data­central som byggdes placerades i ett låst utrymme, dit bara Tele Finlands anställda hade nyckeln.

Ett initiativ som fick oanad betydelse blev en optisk kabel som Imatran

Voima (numera Fortum) 1992 instal­lerade på stolparna för ellinjen mellan Villmanstrand och St Petersburg, sedan med förlängning till Moskva. Sedan åttiotalet fanns en nedgrävd koaxial­kabel som förband Leningrad med Finland och därmed resten av världen. Den optiska kabeln gav en ojämförbart mycket större transmissionskapacitet och möjliggjorde det som låg högst uppe på många företags önskelista: data­kommunikation med utlandet.

En annan affärsidé gick ut på att bygga basstationer på den ryska sidan om gränsen och koppla dem till det finländska NMT-nätet. Tele Finlands sändebud sökte sig i det ärendet både till gamla finländska städer som Viborg och Kexholm i Leningrad-oblasten

Murmansk. Under några år plats för konkurrens mellan de finländska och norska televerken.

(’länet’) och till Petrozavodsk och Mur­mansk.

En rad orter i Karelen på den sovje­tiska sidan kopplades på det sättet åren omkring 1990 till det finska NMT-nätet. Det affärsförslag som gavs till de lokala post- och telecheferna var att mobila stationer skulle öppnas och samtalen faktureras med 4 mark i minuten. ”Ni får två mark, vi får två mark, är det OK?”

Huvudgruppen av abonnenterna var finska och ryska affärsmän och fin­ländare som arbetade på den ryska sidan. Christer Nykopps kommentar: ”Det var som att gå och fälla träd i grannens skog.”

Det visade sig att även norrmännen var aktiva i Ryssland, framför allt i Murmansk och Archangelsk. När Tele

Finlands sändebud återvände från Murmansk kunde han rapportera att distriktschefen i staden hade bildat ett samföretag för fast telefoni med det norska televerket. Däremot fick Tele Finland till stånd ett samföretag för NMT i Murmanskområdet, Tele-Nord.

Oanmält ryskt besök

Ungefär samtidigt som Leningrad åter­tog sitt gamla namn Sankt Petersburg, i juli 1991, började Rysslandsäventyret för Bo Magnusson. Han fick ett telefon­samtal av receptionisten vid Televerkets enhet i Haninge. ”Det sitter två ryssar här. Kan vi skicka dem till dig?”

STI:s lokaler fanns i det nybyggda World Trade Center i centrala Stock­holm. STI hade flyttat in som en av de

Eugen Kesarev, läkare som flyttat till Sverige 1979, var initiativtagare till Telias Rysslandsengagemang.

allra första hyresgästerna. Bo Magnus­son bad receptionisten i Haninge meddela ryssarna att de skulle komma in till honom i stan.

Gästerna var Eugen Kesarev, läkare som bott i Sverige sedan 1979, och Alexander Malysjev, som var IT-chef på telefonbolaget i St Petersburg. De gick rakt på sak: Kunde Televerket medverka till att bygga ett mobiltelefonnät i St Petersburg?

Bo Magnusson visste att det i dags­läget var uteslutet att få ett ja från Tele­verkets ledning för en sådan satsning,

men uttryckte sitt intresse och bad att få återkomma.

”Sovjetunionen fanns ju fortfarande, och den långa perioden av kommunis­tiskt styre hade skapat en rädsla för landet. Men kanske kunde något göras som ett samarbete med finnarna? Jag ringde Christer Nykopp och fick veta att man på hans sida redan var engagerad i ett antal aktiviteter på den ryska sidan, men att man inte hade resurser för några nya stora åtaganden.”

Christer Nykopp: ”Vi hade i själva verket försovit oss. Amerikanerna var snabbt på plats när Sovjetunionen började öppna sig. Framför allt US West [en av de sju Belldöttrarna] hade stora planer, och vi fick först i efterhand höra att amerikanerna hade bildat ett mobiltelefonbolag tillsammans med St Petersburgs lokala bolag.” Detta bolag, Delta Telecom, använde NMT450-teknik, kom i gång i september 1991 och täckte St Petersburg och de omgivande regionerna.

Christer Nykopp: ”Vi fick veta att Delta Telecom skyddades av antiklau­suler som förhindrade konkurrens. Vi testade möjligheterna att köpa Delta Telecom, men priset var för högt.” För att skaffa kunskap på plats skick­ade Bo Magnusson två av sina kolleger, Tomas Jarne och Mikaela Rogberg, till St Petersburg. Han hörde sig även för om intresset för Ryssland hos det norska televerket.

Så småningom kom de svenska, fin­ländska och norska televerken fram till att det var klokt att agera tillsammans i

St Petersburg och att nordbornas enda chans att skapa affärer var att sam­arbeta med centrala ryska intressenter.

Tre slags telebolag

I nittiotalets början fanns tre slags telebolag i Ryssland: för den lokala tra­fiken, för den interurbana trafiken och för transmissionen. Uppdelningen var ett arv från den sovjetiska strukturen, i sin tur baserad på Bells system i USA. Transmissionsbolaget skötte också mili­tära uppgifter.

En drivkraft på rysk sida var att telebolagen efter Sovjetunionens upp­lösning inte längre fick pengar från Moskva. De ställdes alltså inför att hitta nya intäktskällor.

Vid nyåret 1992 kom Carl-Fredrik Geust med i bilden. Geust hade arbetat i Nokia en längre tid, men hade rekry­terats av Tele Finland och började nu arbeta för sin nya arbetsgivare. Geust hade gedigen erfarenhet av Ryssland och hade på egen hand lärt sig ryska.

Snart hade han etablerat goda relationer till huvudpersonerna i St Petersburgs televärld. Till dem hörde den nämnde chefen för St Petersburgs interurbana bolag, Nikolai Pevtsov, chefen för det lokala bolaget, Valerij Yashin, och detta bolags utrikesdirektör Leonid Reiman. Denne hade politiska kopplingar och goda kontakter till sta­dens biträdande borgmästare Vladimir Putin.