Pionjärerna

Kapitel 19

Om hur nya prövningar tvingar Sonera till altaret,
varefter brudgummen visas på dörren.

Kort efter den tyska 3G-auktionen började problemen hopa sig för Sonera, med en händelselogik som i ett antikt drama.

Den 5 september var Kaj-Erik Relan­der med några kolleger i London för att möta finansfolk och placerare. Börs­kurserna hade fallit drastiskt från nivåerna under våren, kursen för Soneraaktien var nere på 43 euro. Det gällde att skapa ny entusiasm för bolaget och dess affärer. Då ringde styrelseordföranden Markku Talonen.

Talonens besked kom som en chock: ägarna godkände inte anställnings­avtalen för ledningsgruppen, där flera av nyckelpersonerna var nyrekryterade. Talonen hade själv undertecknat avtalen tre månader tidigare och de hade accepterats av bolagets kompensations­kommitté, där även finska staten var representerad. Men när politikerna sedan fick pappren på sitt bord, sade de nej.

Avtalens kompensationspaket var för generösa. Nivån skulle sänkas med 60 procent. Något förhandlingsutrymme gavs inte.

Kaj-Erik Relander: ”Det är exempel på sådant som inte ska kunna hända. Efter det här vände sig mitt eget team emot mig.”

En annan strid växte fram kring den italienska 3G-auktionen, som genomfördes i oktober. Pirjo Kekäläinen-Torvinen hade för Soneras del förhandlat fram en andel på 20 procent i ett konsortium Ipse 2000. Relander ville dra sig ur helt och hållet och även avstå

Jouko Marttilas bok Sonera. Mitä todella tapahtui? (Sonera. Vad var det som verkligen hände?) är den mest initierade källan när det gäller händelserna 2000-2001. Marttila bygger på ett stort antal intervjuer med huvudpersonerna i de dramatiska händelserna.

från de auktioner som förbereddes i Portugal och Schweiz. Den 6 oktober ställde sig styrelsen på Relanders sida.

Jouko Marttila beskriver i sin bok Sonera. Mitä todella tapahtui? hur Soneras styrelse nu splittrades. Pirjo Kekäläinen-Torvinen accepterade inte Relanders linje, utan kontaktade några av styrelsemedlemmarna, som ställde sig på hennes sida. Den 22 oktober samlades styrelsen till ett inofficiellt möte där förslaget var att Relander skulle avskedas. Saken avgjordes av att

ordföranden Markku Talonen stödde Relander och förklarade att i så fall skulle han också avgå.

I samband med kvartalsrapporten följande dag meddelades för första gången offentligt att Sonera inte skulle delta i flera 3G-auktioner och skulle se över sina åtaganden i syfte att minimera riskerna.

Aulis Salin var var i det här skedet fortfarande Soneras VD. I mars 2000 hade styrelsen utsett Kaj-Erik Relander till Salins efterträdare, dock med till­träde först vid nyåret 2001. Relander var efter höstens händelser beredd att ansöka om avsked, men övertygades av Salin, Talonen och statens ägar­företrädare Samuli Haapasalo om att stanna. Relanders krav var att bolaget i så fall måste få en mer samarbets­förmögen styrelse.

Vid bolagsstämman i mars 2001 skedde detta. Hela styrelsen utom en medlem, Jussi Länsiö, fick gå. Ny ord­förande blev Tapio Hintikka.

Telia och 3G-licenserna

I fråga om 3G-licenserna gjorde Telia och Sonera helt olika val. För Telias del handlade detta till en del om att bolaget först var upptaget av fusionen med Telenor och därefter av börsnoteringen. Telia valde att delta i auktionen i Stor­britannien, men drog sig ur när priset sköt i höjden.

Hösten 2000 kommenterade Jan-Åke Kark: ”Att bjuda över varandra i en hejdlös auktion är inte Telias strategi. Trots det låg jag sömnlös flera nätter

i april och undrade om jag gjorde rätt sen jag beslutat att Telia inte skulle vara med och bjuda på 3G-licenserna i Tyskland.”

Facit visar att sammanlagt nio av EU-länderna gick in för auktioner under 1999 och 2000. De operatörer som tävlade skulle uppfylla vissa grund­läggande krav, men därutöver var det högsta erbjudna pris som fällde avgö­randet. Sammanlagt betalade operatö­rerna i de nio länderna osannolika 130 miljarder euro för licenserna, alltså rätten att bygga och driva 3G-nät.

De nordiska länderna valde en annan väg. Finland fördelade fyra 3G-licenser redan i mars 1999 utan några täcknings- eller tidskrav alls på operatörerna. Sverige och Norge fördelade vardera fyra respektive tre licenser i slutet av 2000 med hårt specificerade krav. Danmark väntade till september 2001 och auktionerade då ut fyra licenser med vad som kan beskrivas som realistiska kravspecifikationer. Dominerande var alltså synsättet att mobiltelefoniutbyggnaden skulle utgå från samhällsnytta och inte primärt ses som en intäktskälla.

Beslutet i Sverige blev en sensation. PTS, den beslutande myndigheten, meddelade den 16 december 2000 att licenserna hade getts till Europolitan (som sedan blev Vodafone och sedan Telenor), Hi3G (sedan 3), Orange (som förvärvades av France Telecom) och Tele2. Däremot blev Telia utan.

Alla fyra utfäste sig att täcka minst 8 860 000 personer i slutet av 2003.

Tillstånden gällde till och med 2015. Möjlighet gavs att två eller tre av licens­innehavarna byggde nät gemensamt. Med andra ord kunde de ’fysiska’ 3G-näten i Sverige reduceras till två.

Rosengren mäklar 3G-samarbete

Att Telia förbigicks blev föremål för omfattande spekulationer. Till en del kan förklaringen ligga i att Telia inte använde de kunskaper om internatio­nellt licensarbete som fanns i organisa­tionen. De som hade varit med i het­luften runt om i världen engagerades aldrig i arbetet och uppfattade, med Bo Magnussons ord, Telias agerande i sam­manhanget som ”synnerligen naivt”.

Den som nu reagerade snabbt var Björn Rosengren. ”Jag ringde Jan Stenbeck på Tele2 och frågade om han skulle kunna tänka sig att slå sig ihop med Telia i 3G-frågan. ’Hur då?’ ’Du har 3G-licens men inga pengar för att bygga ut ett nät. Telia har pengar, men ingen licens.’ Visst kunde Jan Stenbeck tänka sig att samarbeta. Sedan ringde jag Marianne Nivert och föreslog samma sak. ’Visst’, sade hon. Sedan träffades de i hemlighet i Köpenhamn och gjorde upp”, berättar Rosengren.

Den 8 januari 2001 meddelade Telia och Tele2 att de avsåg att samarbeta om Tele2:s licens. Två veckor senare meddelade Europolitan och Hi3G att de skulle bygga nät tillsammans, senare inkluderades även Orange i samarbetet.

Det visade sig snart att ingen av aktörerna hade förmåga att bygga 3G-nät i den takt som de hade utlovat.

’Telia gjorde rätt’

Kurt Hellström.

Ericssons VD under 3G-hysterin Kurt Hellström var en av de få som utåt uttryckte skepsis angående tidtabellerna för 3G . Efter sin VD-tid förklarade han att han var övertygad om att Telia var den enda av 3G-kandidaterna som räknade ingenjörsmässigt, företagsekonomiskt och sunt.

”Att alla de svenska operatörerna ska ha egna nät uppe i Norrland verkar märkligt, då det egentligen bara behövs ett samarbete mellan 3G-operatörerna för att skapa ett gemensamt nät i glesbygden. Jag tror ärligt talat att det endast var Telia som resonerade på ett sunt sätt. De kunde inte föreställa sig att någon av de andra var så korkade att de skulle gå med på orimliga krav.

Övriga operatörer visste att de lovade skjortan och trodde att de på något sätt skulle kunna kliva ur avtalen. Kraven har också ändrats en del. Men att sitta och köra 384 kbps på Kebnekaise är det inte så många som gör.”

Ur intervju i Elektronik i Norden, 2005

Ett av villkoren var att de skulle ha sina 3G-nät i gång i januari 2002. Det klarade visserligen alla, men täckningen kunde räknas till några kvarter intill huvud­kontoren och nätet kunde bara användas av utvalda medarbetare.

Klart för svensk-finskt samgående

Samtidigt som omvärldens interesse för Sonera svalnade hösten 2000 ökade Soneras intresse för Telia, som ju numera också var börsnoterat. De båda styrelseordförandena Markku Talonen och Lars-Eric Petersson träffades flera gånger och gick igenom de gamla fusionspappren, som fortfarande kon­staterades vara relevanta. I december träffade Soneras ledning den nya Teliachefen Marianne Nivert.

Som nybliven VD i januari 2001 tog Kaj-Erik Relander frågan om samgående till Soneras styrelse. Ägandet skulle delas 60–40 mellan länderna, huvud­kontoret skulle läggas i Stockholm, mobilverksamheten i Helsingfors. Telia hade gett klarsignal på högsta ort. Björn Rosengren berättar att han tog upp saken med Paavo Lipponen i samband med ett möte om EU:s nordliga dimension i Uleåborg den 15 januari 2001.

Lipponen tvekade dock. I Soneras styrelse gav statens ägarrepresentant Kalevi Alestalo beskedet att Finlands regering inte var beredd att förhandla förrän också Sverige hade fattat ett ’nollbeslut’, det vill säga var beredd att sälja ut hela sitt innehav i Telia.

De två huvudpersonerna i dramat Telia-Sonera, statsministrarna Göran Pers­son och Paavo Lipponen, fångade på bild vid ett nordiskt ministermöte 2002.

”Staten kommer inte att ta en poli­tisk risk liknande den i Telia-Telenor. Minister Heinonen meddelar Soneras ledning att projektet bör stoppas tills­vidare. Statsminister Paavo Lipponen litar inte på statsminister Göran Pers­sons förmåga att få fusionsbeslutet godkänt i riksdagen. Statsrådet för­hindrar en nordisk fusion på samma grund som många av Soneras friare hänvisade till på den tid då Finland inte ännu hade ett eget ’nollbeslut’.”

(Jouko Marttila)

Med detta gick luften ur Sonera ännu mer. Det obehagliga läget förvärrades på grund av informationsläckor. Vid det nämnda styrelsemötet presenterade Relander en nedskärningsplan och fick dagen därpå se planen i media, trots de

strikta informationsregler som gäller för börsföretag. Helsingin Sanomat slog stort upp anonyma påståenden där Relanders ledarskap beskrevs som en skräckregim.

Någon dag senare fick Kaj-Erik Relander ett anbud att bli partner i risk­kapitalfirman Accel Partner i London. Relander hade fått många jobbanbud de gångna åren, men viftat bort dem. Nu var det ett annat läge. ”Förslaget var attraktivt och ekonomiskt fördelaktigt. Det skulle vara att gå tillbaka till mina rötter som finansman.”

Relander menar att många av pro­blemen i Sonera började efter att Pekka Vennamo hade fått lämna företaget. ”Han var en briljant ledare och ett politiskt djur. Han höll politikernas

Tapio Hintikka, vald till
Soneras styrelseordförande
våren 2001.

ambitioner utanför bolaget, var en sköld mot det onda. Jag förstod inget av det förrän det var för sent.”

När även Aulis Salin var på väg bort började fackföreningarna sin upprust­ning på allvar. Relander: ”Facket förstod att om Sonera skulle gå ihop med till exempel Vodafone och om staten skulle gå ner till noll i ägande, så hotades fackets position. Ett samgående med Telia var något helt annat, med två stater som ägare och två starka fack – det skulle vara det bästa skyddet för medlemmarna […] Jag tänkte att om de hade valt mig till VD, så skulle de skydda mig, men jag blev i stället fackets hatobjekt.”

I maj gjorde Relander klart för Hintikka att han avsåg säga upp sig.

Harri Koponen, tillträdde som Soneras VD hösten 2001.

Den 8 juni meddelades att chefen för Sonera Plaza, Harri Holmén, skulle avgå, den 11 juni att Relander skulle göra det. Relander flyttade som plane­rat till London till det jobb som hade erbjudits. Tillförordnad VD blev Aimo Eloholma.

Ny VD söks

Vem skulle bli ny VD? Relander hade låtit några personer förstå att han övervägde att sluta. Kort därefter dök Harri Koponen, vid denna tidpunkt ansvarig för Ericssons marknadsföring och försäljning i Nordamerika, upp på Relanders kontor: ”Om du nu är på väg, kanske jag kan ta över i stället?” Relander: ’”Ge ditt visitkort, så ger jag det vidare till Tapio.”

Aktiekursförändringar för fem centrala telekomoperatörer, Deutsche Telekom, France Telecom, Telefónica, KPN och Sonera. Från doktorsavhandling av Juha Laaksonen.

Vid midsommartid nåddes Tapio Hintikka av beskedet att Harri Koponen hade uttryckt sitt intresse. Han bad denne komma på besök och blev snart klar över att det var Koponen han vill ha. Vid nästa styrelsemöte beslutades att Koponen skulle tillträda som Soneras VD på hösten.

Fusionsdiskussionerna fortsatte under 2001 sporadiskt mellan Sonera och Telia, men de finländska ägarna vidhöll sitt nej. Hintikka: ”Svenskarna begärde att vi skulle ge upp villkorslöst.”

”Faktum var att Sonera var på väg mot likviditetskonkurs. Jag såg det av pappren kort efter att jag hade tagit

över VD-uppdraget”, säger Aimo Elo­holma. Den fantastiska vinst på 2,6 miljarder euro som Sonera hade räknat hem i Voicestreamaffären hann smälta ner till ungefär en miljard, på grund av att aktierna inte kunde avyttras förrän efter lång väntan. En jordbävning i Turkiet födde en ekonomisk kris som fick börsvärdet på Turkcell att rasa.

I augusti konstaterade lednings­gruppen att en nyemission var ound­viklig. Innan budskapet förts vidare till ägarna förvärrades läget ytterligare, genom terrorattacken i USA den 11 september.

”Kreditinrättningarna blev som

tokiga efter terrorattacken. De skärpte kraven på Sonera på ett sätt som saknade all rimlighet. Tacka Esko Rytkönen för att vi klarade oss. På något sätt lyckades han rädda bolaget från konkurs”, är Aimo Eloholmas kommentar.

Det blev styrelseordföranden Tapio Hintikkas sak att gå till regeringen med budskapet. Han förklarade för kommunikationsministern Olli-Pekka Heinonen att aktiekapitalet borde höjas med en miljard euro och att staten därför behövde ställa upp med halva det beloppet. Heinonen sade nej, men Lipponen sade den här gången ja. Emissionen genomfördes under november. Därmed tryggades Soneras fortlevnad.