Pionjärerna

Kapitel 2

Om NMT:s fjorton ’budord’ och om hur de blir
en stomme för hela världens mobiltelefoni.

Beskedet om AXE var en av framgångs­faktorerna bakom NMT. Men det fanns många fler.

Viktigast var helhetstänkandet, den ’systemarkitektur’ som NMT-gruppen utvecklade för mobiltelefonin. NMT-ordföranden Håkan Bokstam satte principerna för detta på papper redan i januari 1971, på ett hotellrum i Oslo, när han förberedde det NMT-möte han skulle leda nästa dag. Bokstam listade då fjorton operativa grundkrav som NMT-gruppen i sina diskussioner dittills hade kommit fram till, för att mobiltelefonin skulle fungera på det sätt som gruppen ville.

Dessa grundkrav, ’de fjorton bud­orden’, kan i efterhand beskrivas som inget mindre än det fundament som hela världens mobiltelefoni i dag vilar på.

NMT:s 14 grundprinciper

Vid sitt möte den 20–22 januari 1971 bestämde sig NMT-gruppen för denna lista över preliminära operativa grundkrav på ett nordiskt automatiskt mobiltelefonsystem.

1.  Systemet skall kunna utföra automatisk uppkoppling och taxering såväl till som från mobilstationen på grundval av valda siffror.

2.  Samtal skall vara möjligt från mobilstation till godtycklig fast telefonabonnent inom samma land eller i annat godtyckligt land och vice versa.

3.  Samtal skall vara möjligt då fordonet befinner sig vid sin hemmabasstation eller vid annan systemet tillhörig basstation i abonnentens hemland eller i något av de övriga nordiska deltagarländerna.

4.  Samtal mellan två fordon skall vara möjligt oavsett om dessa befinner sig vid samma basstation eller vid olika basstationer även om dessa ligger i skilda nordiska länder.

5.  Systemet skall utformas så att taxering kan ske med hänsyn till A- och 
B-abonnenternas aktuella positioner.

6.  Abonnentkapaciteten skall vara tillräcklig för en längre period, både vad gäller radiokanaler och abonnentnummer.

7.  Systemet skall, om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, dels medge automatisk sökning av mobilabonnent i hemlandet och gärna även i de övriga deltagarländerna, dels också kunna registrera under vilken basstation abonnenten befinner sig.

8.  Systemet skall, om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, medge automatisk överkoppling av pågående samtal från en basstation till en angränsande basstation då fordonet förflyttar sig mellan de båda basstationerna.

9.  Användningen av den mobila telefonen bör så långt möjligt likna användningen av telefon i det fasta nätet.

10. Säkerheten i systemets nummeröverföring skall vara tillfredsställande. Detta gäller 
i särskilt hög grad i samband med den automatiska taxeringen.

11. Vid systemets utformning skall största möjliga hänsyn tas till kostnaderna. Detta gäller i synnerhet den mobila utrustningen.

12. Systemets utformning får inte ställa krav på nämnvärda ändringar av de befintliga telefonnäten.

13. Samma faciliteter som existerar för telefonnätets abonnenter (exempelvis telefonvakt, medflyttning (follow-me), konferenstelefon etc.) skall vara tillgängliga för mobilabonnenter. Systemet skall utformas så att det ger möjlighet till taxering med hänsyn till utnyttjade faciliteter.

14. Systemet skall tillhandahålla sådana faciliteter att den enskilda abonnentens samtalshemlighet gentemot andra abonnenter i möjligaste mån säkerställs.

Det här är det förslag till uppdrag som NMT-gruppens första ordförande Håkan Bokstam formulerade. Korrigeringarna visar att han först skrev ”ett gemensamt nordiskt mobiltelefonsystem”, men sedan modifierade formuleringen till ”kompatibla nordiska offentliga mobiltelefonsystem, eventuellt ett enda gemensamt system”.

En fundamental sak i NMT:s synsätt var att inga hindrande patent skulle tas i utvecklingsarbetet för NMT. Tvärtom skulle allt vara öppet och fritt att begagnas och vidareutvecklas av andra telefonförvaltningar, operatörer och leverantörer i hela världen. Ju fler som skulle konkurrera på mobilmarknaden, desto bättre och billigare skulle teknik

lösningarna bli.

Detta var mer revolutionerande än NMT-gruppen först förstod. I novem­ber 1971 inbjöds tillverkarna i telebranschen på bred front till Televerket i Farsta för ett informationsmöte om NMT. Ett fyrtio­tal företag från hela Norden hade representanter på plats.

”Bokstam presenterade de prelimi-

nära grundkraven i NMT och för­sökte få i gång en diskussion. Vi fick avvaktande kommentarer att våra planer var intressanta, men så fort vi konkreti­serade frågorna var det ingen som ville yttra sig. Trots den stora uppslutningen var känslan att mötet blev ett fiasko”, säger Thomas Haug.

”Efteråt förstod vi anledningen. Våra gäster var konkurrenter, och ingen ville gå in på detaljer i närvaro av de andra och ge onödiga ledtrådar. Vi insåg att vi måste lägga om taktiken och träffade därefter leverantörerna en och en. Det blev en ohygglig mängd möten, som i hög grad handlade om att bygga för­troende. Det var viktigt att alla skulle lita på att ingen gynnades av nationalistiska skäl, till exempel av att ordföranden i NMT-gruppen representerade Sverige”, säger Haug.

En fundamental sak var också att NMT-gruppen ville skapa ett mobil­system för ’vanligt’ folk. Det skulle vara enkelt och billigt att ringa, lika enkelt som det var att ringa i det fasta telefonnätet.

”Vi såg aldrig mobilen som en lyxtingest för affärseliten eller playboys. Kanske skulle den aldrig bli en sak för alla individer, men under alla omständigheter skulle den vara till väldig nytta för en stor grupp av affärsmän, hantverkare och människor som reste i jobbet”, säger Thomas Haug.

Den misslyckade ”showen”

Sommaren 1978 stod NMT-gruppen inför det stora systemtestet. Radio-

Frekvensspektrum 1978

Frekvensspektrum så som det beskrevs och planerades för användning i Sverige 1978. Bearbetad frekvenskarta av Televerkets frekvensexpert Krister Björnsjö.

laboratoriet vid det svenska televerket hade gjort i ordning ett experiment­bygge i Stockholm. Tre basstationer hade förberetts. Ett tiotal mobilstationer hade installerats i baksätet i Televerkets bilar.

Känslan var att mycket stod på spel. Det ekonomiska läget efter lågkonjunk­turen var fortfarande kärvt. NMT-grup­pens sista planeringsmöte före testet lades i Luleå då den finländska tele­för­valtningen på grund av budget­problem hade infört restriktioner för utrikes­resor. ”Vi löste det genom att hämta upp de finländska representan­terna med bil i Torneå”, säger Thomas Haug.

Östen Mäkitalo berättar att hans chef Carl-Gösta Åsdal en tid före testet kallade honom till sitt rum. Åsdal satt med bläckpenna i handen och ställde en fråga: ”Här är upphandlingspappren för NMT. Ska jag lita på att allt kommer att fungera?” Östen försäkrade att det kunde han. ”När jag gick var jag lite svag i benen. Trots allt hade vi ju ännu inte bevisat saken. Men det förtroende Carl-Gösta visade gjorde att vi ansträngde oss något enormt.”

Av ett tragiskt skäl fick Thomas Haug ta steget från sekreterare till ordförande för NMT strax före testet. Håkan Bokstam omkom tillsammans med sin son i en trafikolycka i april 1978. Dagen för det stora testet var ett tjugotal nordiska televerkschefer på plats i Stockholm. Stämningen var högtidlig.

”Sällskapet hade avnjutit en god lunch på Djurgårdsbrunns värdshus. Sedan ställde sig de fyra ländernas radiochefer

Håkan Bokstam, NMT-gruppens ord­förande 1970-1978, tillsammans med Östen Mäkitalo, chef för teknik­utvecklingen på televerkets radioavdelning.

och började ringa upp folk”, berättar Thomas Haug.

Det första samtalet gick fel. Det andra samtalet gick fel. Och det tredje. Antingen gick samtalen överhuvudtaget inte fram eller så gick de till andra mottagare än de avsedda. Generad fick den nyblivne NMT-ordföranden Haug konstatera att det var nödvändigt att avblåsa testet.

Radiochefen på det finländska televerket, Keijo Toivola, steg upp, NMT-gruppen såg framför sig att den skulle få en utskåpning. Projektet var i ett stadium när budgetmedlen var förbrukade. Men Toivola sade att han var säker på att gruppen hade gjort ett gediget arbete och tillade: ”Och vi som jobbat på laboratorier vet att om något

kan gå galet vid sådana här tillfällen, så går det galet.”

Felet visade sig bero på att några av de norska kollegerna strax före testet hade gått in och rättat till en detalj, vilket fick konsekvensen att hela syste­met påverkades. När man återställde systemet fungerade det perfekt igen.

I augusti samlades de nordiska televerkscheferna till ett nytt test. Nu fungerade allt som det skulle.

Lailas geniala idé

Men ännu en viktig innovation gjordes i sista stund. Bakom den stod Laila Ohlgren på Televerkets radioutvecklings­avdelning. Som framgått hette det i målsättningarna för NMT att uppringningen skulle fungera på samma sätt som vid vanliga telefonsamtal. Det betydde att man skulle lyfta på luren och sedan slå numret. Folk skulle känna igen sig. Men vid de många fältproven som gjordes från de testbilar som rullade i Stockholmstrafiken fungerade det dåligt. Uppkopplingarna bröts hela tiden.

”Det tog åtminstone femton sekunder att slå numret. Under den tiden kom det ofta något hus eller träd i vägen så att man hamnade i radioskugga. Det innebar att alla siffror i telefonnumret inte kom fram”, säger Laila Ohlgren.

Strax före pingsthelgen 1979, kort innan specifikationerna inför NMT-systemet slutligt skulle fastställas, fick Laila Ohlgren idén att man skulle vända på proceduren, alltså slå numret först och ringa upp sedan.

Laila Ohlgrens idé – att slå numret först och ringa upp sedan – stred mot grundprincipen att telefonerandet skulle ske på samma sätt som i det fasta nätet. Men Lailas idé accepterades – och renderade henne våren 2009 det svenska Polhempriset. Den kapacitetsvinst som detta sätt att ringa upp innebar beräknades ge en NMT-operatör 25 procent ökad intäkt med samma investering.

”Vid den här tiden hade de första mikroprocessorerna börjat framställas. Om varje mobiltelefon försågs med en sådan mikroprocessor, skulle man kunna låta telefonen lagra inmatningen av siffror och göra uppkopplingen först därefter. Jag tänkte att säkerheten i uppkopplingen i så fall borde öka. Dess-

utom kunde man utnyttja frekvenserna bättre genom att dyrbar kapacitet inte behövde förbrukas under själva nummer­tagningen”, berättar hon.

Laila Ohlgren beskrev idén för sin chef Östen Mäkitalo. Pingsthelgen ägnade de åt bilkörning i Stockholm och gjorde ett tusental uppkopplingar

enligt Lailas princip. Resultatet var entydigt, och i dag ringer hela världen på det sätt som Laila Ohlgren föreslog.

I absolut sista stund innan system­specifikationerna slogs fast hann Tele­verket ännu ändra det reserverade nummersystemet för NMT-abonnen­terna från femsiffrigt till sexsiffrigt. Med femsiffriga nummer hade man ju plats för 100000 abonnenter. Men kanske skulle någon gång i framtiden alla nummer komma till användning.

Inför den svenska NMT-starten installerades var sin AXE (i den modi­fierade formen för mobiltelefonin benämnd MTX) i Stockholm och i Göteborg, vardera med kapacitet att inledningsvis ansluta 10.000 abonnenter. ”Ännu 1980 var det en allmän gissning att tre eller fyra MTX-växlar skulle komma att räcka för NMT i Sverige, en i vardera storstadsregionen plus kanske en i Sundsvall. I slutändan visade sig behovet bli tjugosex växlar”, säger Thomas Haug.