Pionjärerna

Kapitel 18

Om 3G-hysterin. Om hur friarna står på rad hos
Sonera och om hur staten vägrar släppa taget.

Arbetet med det som blev GSM-standarden hade inte ens nått halvvägs förrän 3G-processen kom i gång. Tele­verkets Thomas Beijer, som i tiden var GSM-gruppens sekreterare, menar att 3G-processen fick sin början i Genève så tidigt som 1985 och slutade med bildandet av samarbetsorganisationen 3GPP i Sophia Antipolis utanför Nice i december 1998.

Thomas Beijer kom själv att spela en roll som ordförande för UMTS Forum, som i januari 1996 bildades i Bryssel som stödorganisation för det europeiska 3G-alternativet. 3G-utvecklingen var en konsekvens av den osannolika fram­gången med GSM, men den blev till en hysteri genom att de europeiska poli­tikerna vilt eldade på processen, för att förhindra att USA och Japan skulle komma in på banan.

För tillverkningsindustrin blev detta en blandning av välsignelse och för­bannelse. Telia och Sonera kunde följa spelet på första parkett genom att Erics­son och Nokia hade huvudrollerna. De två konkurrenterna drev en gemensam offensiv för sin 3G-lösning (baserad på modulationstekniken WCDMA) och stod som vinnare efter ett dramatiskt slutslag vid ett ETSI-möte i Paris den 29 januari 1998. WCDMA antogs då av ETSI som standard för den dominerande delen av frekvensbandet för 3G.

De nordiska teleoperatörerna hade inte längre någon stor roll i teknik­utvecklingen, men särskilt för Sonera hade ETSI-beslutet ändå betydelse. De teknikpaket man utvecklade kunde

Soneras företagsledning år 2000: Aulis Salin, Aimo Eloholma, Kaj-Erik Relander, Jari Jaakkola och Kim Ignatius.

bygga på den plattform man kände och i samverkan med tillverkarna i närmiljön. Under 1999 och 2000 blev Soneras teknikkoncept Zed, Plaza och Smarttrust så kommersiellt heta att Sonera planerade att avknoppa separata bolag för dem, för att sättas på börsen.

En annan del av 3G-hysterin kom att gälla de licenser som behövdes för frekvensanvändningen. Frekvenser är en ständigt förnybar naturresurs, som dock måste hanteras med ordning och reda för att kunna användas för radio­kommunikation. Enligt traditionellt nordiskt synsätt fördelades frekven­serna utgående från så kallade skön­hetstävlingar. Men nu beslöt politikerna i en rad europeiska länder att 3G-licenserna skulle auktioneras ut.

Frågan för Telia och Sonera var hur de skulle förhålla sig till detta.

Friarna på rad

Börsutvecklingen för Soneraaktien under 1999 var något tidigare osett och

drog till sig ett stort antal friare. Sam­tidigt gav sig Sonera ut på friarjakt.

Lars Berg, som tog plats i Mannes­manns huvudkontor i mars 1999, blev snabbt en viktig samtalspartner för Sonera. Två kandidater identifierades som särskilt intressanta för Soneras del, brittiska Orange och holländska KPN. Med båda fördes ingående förhand­lingar sommaren 1999. Bland annat övervägde Sonera och Orange att tillsammans köpa E-Plus, nummer tre av de tyska mobiloperatörerna, för att den vägen ta sig in i Mellaneuropa.

Mellan Sonera och KPN Mobile resul­terade fusionsdiskussionen som­maren 1999 i ett föravtal om ett nytt bolag, som skulle ta hand om bolagens mobil­telefoniverksamhet och ha huvud­kontoret i London. Vardera skulle äga 40 procent, medan 20 procent skulle listas på börsen eller säljas till Orange eller japanska Docomo.

Hindret för att komma vidare var det statliga ägandet i Sonera. En politisk

kamp fördes i kulisserna inom den fin­ländska regnbågsregeringen under året. Trafikministern Olli-Pekka Heinonen, moderat, drev linjen att staten skulle låta sitt ägande gå ner till noll, medan handels- och industriministern Erkki Tuomioja, socialdemokrat, vägrade låta ägandet gå under 34 procent.

Den pågående fusionsprocessen mellan Telia och Telenor följdes noga från Soneras sida. Vid flera tillfällen under året träffade representanter för Sonera Jan-Åke Kark och stämde av läget.

I november 1999 sålde finska staten ut en andra omgång Soneraaktier och lät samtidigt notera bolaget på den amerikanska teknikbörsen Nasdaq. Priset på aktien lades på 23,75 euro, vilket åter beskrevs som lågt. I mars 2000, då priset på Soneraaktien var uppe i över 90 euro, sålde staten i en tredje affär ut en post Soneraaktier till en grupp internationella investerare.

Sammanlagt fick finska staten in 6,6

Race inför 3G

Åren 1998 och 1999 var händelserika inte bara för Telia, Sonera och andra operatörer, utan också för telekomindustrin. Nedan några bilder tagna natten mellan den 28 och 29 januari 1998, då den europeiska 3G-standarden har förhandlats fram under ”de långa knivarnas natt” i Paris.

Friedhelm Hillebrand ledde framgångsrikt de komplicerade 3G-förhandlingarna.

Ericsson och Nokia samarbetade intensivt för att den kommande 3G-standarden skulle bygga på den 2G-teknik som passade dem, GSM. Hösten 1997 delade de två bolagen ut denna penna i sina lobbyaktiviteter.

Nokia och Ericsson utvecklade var sin Communicator. Nokias blev en stor framgång, men Ericssons (bilden) lanserades aldrig. Marknaden ansåg inte mogen.

Microsoftchefen Bill Gates på besök i Ericssons huvudkontor för mobiltelefoni i Kista i februari 1998. Gates vill börja samarbeta om ett operativsystem för mobiltelefonin. Men dagen innan hade Ericsson och Nokia kommit överens om operativsystemet Symbian. Till vänster Ericssons utvecklingschef Göran Hoff, till höger mobil-VD:n Kurt Hellström och teknikchefen Jan Uddenfeldt.

Erkki Tuomioja.
Olli-Pekka Heinonen.

miljarder euro i de tre utförsäljningarna och var med 53 procent ändå fortsatt huvudägare i företaget, som på sin topp hade en marknadsvärdering på 70 miljarder euro. Som nämnts fick svenska staten in precis lika mycket (enligt valutakursen hösten 2010), 63 miljarder kronor, när den sålde ut sin 30-procen­tiga del i Telia.

Tre vågor byggde på varandra, säger Kaj-Erik Relander: en enorm tillväxt på börsen, 2000-problemet (rädslan för att en bugg skulle få datorerna att krascha vid millennieskiftet) och Inter­net­bubblan. ”Vi var en lönsam operatör på Nokias bakgård. De internationella investeringarna började gå bra. Vi hade duktiga ingenjörer, men vad skulle vi göra för att få ut mer värde av dem? En del av budskapet var att vi inte längre var en operatör, utan ett Internetbolag. Den profilen drev helt klart upp börskursen.”

Även de stora friarna ställde sig nu på rad. Relander fick frågor från

alla: Vodafone (Julian Horn-Smith), France Telecom (Michel Bon), Deutsche Telekom (Ron Sommer), T-Mobile (Kaj-Uwe Ricke), Telefonica (Juan Villalonga), Tele Danmark (Henning Dyremose).

Den ständiga invändningen hos friarna gällde statens ägarroll. Frågan engagerade politikerna i högsta grad. Ofta konstaterades att Finland skulle kunna bli av med hela sin statsskuld genom att sälja ut innehavet i Sonera. Idéerna bland politikerna var många om vad pengarna skulle användas till.

Samtidigt följde man fusions­karusellen i den större världen med skräckblandad förtjusning. I en jätte­affär i oktober 1999 köpte Mannes­mann Orange. Kort därefter blev Mannes­mann uppköpt av Vodafone i en ännu större affär. För att få accept för detta av de europeiska konkurrensmyndig-

heterna måste Vodafone sälja det nyss förvärvade Orange, varvid France Telecom bjöd högst i en huggsexa med bland andra KPN, amerikanska WorldCom och Telefónica.

France Telecoms köp av Orange blev klart i slutet av maj 2000. Några dagar senare flög France Telecoms VD Michel Bon till Helsingfors och ville köpa också Sonera. Villkoret var åter att finska staten skulle sälja ut sina aktier.

Några veckor senare, i slutet av juni, gav Finlands riksdag slutligen sin väl­signelse för att gå ner till noll i ägande. Men då var Michel Bons förslag inte längre aktuellt.

Kaj-Erik Relander träffade tre gånger även Jan Stenbeck. ”Vi tyckte att det affärsmässigt kunde vara en bra idé att gå ihop, men också Stenbeck sade nej till att ha staten som delägare.”

Telia betraktades under alla dessa

Ron Sommer.
Juan Villalonga.

diskussioner som ett reservalternativ. ”Telia var i våra ögon överpolitiskt”, säger Relander. ”En affär med Vodafone skulle ha gett mest pengar till ägaren. Vodafone hade ett särskilt intresse för det vi hade åstadkommit i Ryssland, Turkiet och Östeuropa. Om Sonera skulle ha fått majoritet i de bolagen, skulle det ha varit den bästa investeringen för finska staten.”

Relander: ”Våren 2000 fick jag känslan att det här kanske inte skulle sluta på ett bra sätt. Det var så mycket för­väntningar inblandade. Vi hade ett bra bolag, men ovanpå det låg en bubbla. Vi var en bra operatör med en över­värderad option.”

3G-licenserna skulle bli inträdesbiljett

En bild som låg bakom 3G-affärerna var att de gamla affärsmodellerna hade kommit till ett slut och att hela den gamla ekonomin, baserad på traditio­nell industri, var på väg att drastiskt

Ben Verwaayen.
Julian Horn-Smith.

förändra karaktär. Ett strategiskt beslut av Sonera blev att fokusera på Europa och sälja ut det som hade förvärvats på annat håll. Relander: ”Det framstår i efterhand som ett misstag.”

Utgångspunkten var att Sonera var för litet. För att kunna göra stora affärer var det ofrånkomligt med en stark partner. Relander: ”Eftersom ingen ville vara ihop med Sonera så länge staten inte släppte taget, så fick vi satsa på joint ventures.”

En inträdesbiljett för att kunna sitta vid förhandlingsborden blev 3G-licenserna. Huvuduppdraget i Sonera att agera i saken fick Pirjo Kekäläinen-Torvinen, som i tiden hade varit med och grundat mobiltillverkaren Benefon och var känd som en frän förhandlare.

Först i ordningen kom Spaniens 3G-auktion, som inleddes i januari 2000. Genom Pirjo Kekäläinen-Torvinen blev Sonera delägare med 15 procent i konsortiet Xfera Movile, som förvärvade en av de spanska licenserna

för 130 miljoner euro. Med det hade konsortiet alltså fått rätt att, till betydligt större kostnader, bygga nät och etablera sig som operatör.

I Storbritannien inleddes 3G-auktio­nen den 6 mars, vilket råkade vara just den dag då världens börser nådde all time high. Sonera deltog här som huvudägare med 67 procent i ett kon­sortium Spectrum tillsammans med Virgin Mobile (dotterbolag till Richard Bransons Virgin) och Marconi. Efter 91 anbudsomgångar under tjugotvå dagar, då nivån var uppe på 3,5 miljarder euro, kastade Spectrum in handduken. Relan­der: ”Vi var på väg in i en alltför stor marknad med alltför svaga partners.”

Den intressantaste marknaden ansågs dock vara Tyskland, med över 80 miljoner invånare och en mobil­täthet på bara 34 procent. Den 26 april 2000 beslöt Soneras styrelse att gå med i ett konsortium, Group 3G, som skulle delta i den kommande tyska auktionen. I Group 3G hette delägarna Telefónica, med andelen 40 procent, och Sonera och Orange med vardera 30 procent.

Finansieringen sågs inte som ett problem. Börsnoteringen av Turkcell i juni 2000 gav Sonera en intäkt på 680 miljoner euro, vilket användes för att avkorta skulder. Samma månad blev det klart att Deutsche Telekom köpte amerikanska Voicestream, där Sonera kunde räkna hem en vinst på osannolika 2,6 miljarder euro, vilket skulle användas för 3G-satsningen.

En komplikation blev France Tele­coms köp av Orange. France Telecom

var redan delägare i ett konkurrerande 3G-konsortium i Tyskland och blev tvunget att gå ur Group 3G. Det inne­bar att Sonera och Telefónica måste öka sina andelar. Den 24 juli beslutade Soneras styrelse om strategin. Soneras långsiktiga mål skulle vara att äga 19,9 procent i den tyska 3G-operatören, men inledningsvis kunde ägandet vara 42,6 procent.

En lobbyinsats gjordes av tysken Martin Bangemann, som 1989–1999 var EU:s industrikommissionär och då särskilt hade profilerat sig som på­drivare i 3G-processen. Kort efter pensioneringen lät han sig rekryteras som konsult av Telefónica, träffade i den rollen Sonera flera gånger sommaren 2000 och förespråkade ett fördjupat 3G-samarbete mellan bolagen.

Satsningen i Tyskland byggde enligt Relander bland annat på pattern recognition. Denna visade en genom­snittlig kundintäktsökning inom GSM-telefonin i landet från 0 till 35 euro i månaden på tio år. Antagandet var att man genom de kommande 3G-tjänsterna skulle kunna räkna med en fortsatt ökning av månadsintäkten från 35 till 70 euro de kommande tio åren.

När auktionen inleddes i början av augusti vistades Relander på sitt sommarställe i Bromarv i södra Finland. Budgivningen kunde följas via Internet. I ett telefonmöte diskuterade han stra­tegin med Pirjo Kekäläinen-Torvinen, som vistades på sitt sommarställe i östra Finland, och Telefónicas ord­förande Cesar Alierta.

EU-kommissionären Martin Bange­mann, till vänster, skakar hand med Eric Honecker, Östtysklands stats­chef 1976–1989.

Alierta meddelade att Telefónica skulle betala vad som behövdes för licensen. Soneras styrelse hade satt ett tak för licensen på hela tolv miljarder euro, men Relander ville inte gå över åtta miljarder. Under telefonmötet accepterade han dock ett något högre pristak.

Efter 173 anbudsrundor avslutades auktionen den 17 augusti. Tyska staten fick in 50,5 miljarder euro på de sex licenser som gavs ut. Sonera och Telefónica fick en av dem för 8,4 miljarder euro, av vilket Soneras andel var 3,6 miljarder.

I slutändan var Sonera den enda av alla operatörer som betalade sin licens­avgift på överenskommen dag. ”Inte ens Deutsche Telekom betalade i tid. I Sonera hade vi i alla fall gjort arbetet klart i förväg”, berättar Esko Rytkönen.

Cesar Alierta, VD och styrelse­ord­förande i Telefónica från 2000.

Relander: ”Givetvis satte vi priset för högt. I efterhand är det tydligt att det fanns för många emotionella element med. Det hände för mycket. Tysklands­licensen var ett sista försök, kanske lite desperat, för att komma in i Europa.”

En annan missbedömning gällde 3G-teknologin, som bara var i sin linda. Relander: ”Kalkylen räknade inte med att 3G-terminalerna skulle försenas så som de gjorde. När 3G kom i gång i större volym 2004–2006, hade ju redan halva tioårsperioden gått. Vår bild var alltförför optimistisk. Vi tittade på GSM-tillväxten 1993–1999, men när det gällde ett så här stort beslut borde vi ha tittat på trenderna i ett trettioårsperspektiv.”

3G-auktionerna fick förödande följder för operatörernas ekonomi. I nästa steg drabbade det tillverkarna i form av tappade beställningar. Den röda kurvan visar operatörernas löpande driftkostnader, den blå linjen deras investeringar. Ur internt Ericssonmaterial.
En första känning av 3G gavs i Tokyo i september 2000, då en testgrupp på några tusen användare fick börja pröva tidiga 3G-tillämpningar hos operatören Docomo.

’Ett stort mått
av rävspel’

”Idén var inte att bygga ett internationellt bolag, utan att sälja det dyrt. 3G-licensen i Tyskland var en biljett till de bord där de stora bolagen köpte och sålde varandra. Sonera var nära att bli sålt. Det hade varit en lycka för många, även för finska staten. Här fanns ett stort mått av rävspel. Alla visste att alla i någon mån bluffade.”

(Matti Makkonen)