Äventyret människan

Bokpärm

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Men hur skapades människan? Och vad hände när hon hade skapats?

Här berättas hela historien från världens födelse fram till i dag, lättillgängligt men med stor kunskap, många aha-upplevelser och mycket mänsklig humor. På köpet får vi en exposé över de första människorna i Finland. Varifrån kom de och vad fick dem att bosätta sig i Varggrottan i Kristinestad?

Eirik Granqvist har haft ledande befattningar vid naturhistoriska museer i flera länder och grundade 1985 Préhistorama, museum över människans utveckling i Sydfrankrike. 2009–2010 var han professor vid Shanghais museum för vetenskap och teknologi, vårterminen 2011 arbetade han i utbildningsuppdrag vid Thailands naturhistoriska museum i Bangkok.

Beställ boken här!

’Utmärkt introduktion till människans evolution’Läs utdrag ur BTJ-recensionen!
”Granqvist skriver mycket lättsamt, ibland nästan i kåserande form, men mycket sakligt. Han berättar spännande hur ett fynd av neandertalare, minst 74 000 år gammalt, i södra Finland, vände upp och ned på rådande föreställningar. Skriften inleds med en kort översikt av jordens tidiga liv, men flyttar sig snabbt fram till schimpansers anatomi och beteende och olika förmänniskor, för att landa i förneandertalare och framför allt neandertalarna. Boken är rikt illustrerad med strålande fotografier av rekonstruktioner, i många fall författarens egna. Boken är en utmärkt introduktion till människans evolution och kan genom de många illustrationerna läsas redan från högstadiet.” – Ulf Karlström
Ur recension av ”Äventyret människan” publicerad i BTJ-häftet nr 24, 2010

Eirik Granqvist”Hur är det, skulle vi känna igen en neandertalare om vi mötte en på bussen? Jodå, utan tvekan, hävdar den finlandssvenske konservatorn Eirik Granqvist som menar att neandertalarna såg ut ungefär som trollen i gamla folksagor, stora och grova och med breda uppnäsor.”
(Kaianders Sempler, kommentar i text och bild till Eirik Granqvists bok, Ny teknik den 1 juni 2011)

”Jag har läst Äventyret människan och har tyckt mycket om boken, och då inte minst Eiriks personliga och lättlästa stil. Boken är ovanligt intressant och innehåller viktig information för alla som vill lära sig mera om våra första förfäder.”
Paula Purhonen, tidigare generaldirektör vid det finländska Museiverket

”Äventyret människan ger en fascinerande inblick i evolutionens historia, som Eirik Granqvist ser som ett konkret uttryck för Guds sätt att skapa under gångna hundratals miljoner år i en process som fortfarande pågår.”
Gustav Björkstrand, professor emeritus, tidigare kulturminister, biskop, rektor för Åbo Akademi, m.m.


Eirik GranqvistOm Eirik Granqvist

Eirik Granqvist är en märkesman i Frankrike efter de många arbeten han utfört i de naturhistoriska och förhistoriska museerna. Framför allt är han känd för att ha skapat Préhistorama, som visar de viktiga skedena i människans evolution på ett sätt som fått den stora allmänheten att besöka museet i stora skaror.

Som en man av fältet har Eiriks arbeten fört honom till alla kontinenter, från Alaska och Afrika till Kina. På ort och ställe har han undersökt de platser där kunskaperna om de tidiga människorna avslöjats. Av egen erfarenhet vet jag att Eirik tack vare sina exceptionella kunskaper om anatomi alltid har något att nytt att tillföra i sådana sammanhang.

Förhistorien, den om människan innan skrivkonsten utvecklades, är en ung vetenskap, som fi ck sin början för bara ett par hundra år sedan. Tack vare de arbeten som utförts och utförs av förhistorikerna, paleontologerna, paleoantropologerna, geologerna och nu också av genetikerna har oändligt mycket ändå kommit i dagen. De människor som levde långt före oss har återuppstått för att berätta om sina liv och om omgivningar och kulturer, som skiljer sig så mycket – och ändå kanske inte – från vår tid.

Eiriks bok bidrar med kunskaper om människan i det dubbla perspektivet av paleoantropologi och kultur. Med en utgångspunkt av gedigen kunskap och en attityd, där humorn är ett eff ektivt verktyg, visar han hur vi klättrat i det stora mänskliga släktträdet och nått det stadium som vi i dag gärna kallar mänsklighet och humanisering.

När ni har läst boken har ni knappast ännu förvandlats till specialister i förhistoria, men med säkerhet har er syn på mänskligheten förändrats. Ni har förstått att de mänskliga framstegen inte kan presenteras som en rak linje, utan utgörs av en linje avbruten av stora och våldsamma språng: upprättgåendet, de första verktygen, iordningställandet av de första boplatserna, nyttjandet av elden samt ett otal misslyckade försök i olika avseenden.

Ni kommer likaledes att förstå att människans verkliga storhet fi ck sin början när hon började ägna sig åt upptäckterna av det onödiga. På detta vis uppstod humaniseringen av döden med de första gravläggningarna och den fi gurativa konsten.

Om Tacitus påstående att “den verkliga graven för de döda befi nner sig i de levandes hjärtan” är korrekt, betyder det att de människor som Eirik Granqvist hämtar fram ur det förgångna inte är riktigt döda, utan fortsätter att leva vid vår sida. Äventyret fortsätter…

I Marseille i oktober 2009
Alban Defleur

Professor Alban Defleur vid Université de la Méditerranée i Marseille är specialist på paleolitikum, den äldre stenåldern. Han har bland annat i femton år ägnat sig åt utgrävningar av fyndplatser för de äldsta kända människoformerna i östra Etiopien. Han är författare till boken Les sépultures Moustériennes, som behandlar de hittills kända gravarna från neandertalmänniskans dagar.

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997